Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
59 (2020) Trang: 106-111
Tạp chí: Tạp chí Xây dựng Việt Nam
Liên kết:

This study aims to evaluate the possibility of reusing glass aggregate recycled from daily life waste glass in Can Tho city to produce unburnt bricks. Waste glass aggregate was used as fine aggregate to fully replace natural sand in the mixtures of both unburnt solid and hollow bricks. In addition, the influence of the variation of cement content on the engineering properties (water absorption, density, compressive strength, and porosity) of the brick samples was also investigated. Experimental results show that the properties of all brick samples met the requirements of the Vietnamese standard (TCVN 6477:2016) after 28 days of curing. The testing values of water absorption, density, and compressive strength of the unburnt solid bricks were in the ranges of 7.08 – 8.74%, 2094 – 2162 kg/m3, and 13.6 – 19.8 MPa, respectively. Whereas, the values of water absorption, density, compressive strength, and porosity of the unburnt hollow bricks were in the ranges of 7.08 – 8.24%, 1542 – 1640 kg/m3, 9.5 – 15.2 MPa, and 23.9 – 26.2%, respectively. This study found that the most suitable mixes of the unburnt solid and hollow bricks were the mixes with a cement content of 308 kg and 508.2 kg per m3 of mortar, respectively. The experimental results further demonstrated a high possibility of recycling glass aggregate from the daily life waste glass to completely replace natural sand in the production of unburnt bricks with quality that meets the technical requirements of the current Vietnamese standard.

Các bài báo khác
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 174-182
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...