Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 87-95
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 28/07/2017
Ngày nhận bài sửa: 04/10/2017

Ngày duyệt đăng: 26/10/2017

 

Title:

Identifying irrigation management practices for rice production in a study area of Nga Nam district, Soc Trang province

Từ khóa:

Canh tác lúa, GAMA, mô hình đa tác tử, quản lý nước tưới, Sóc Trăng

Keywords:

Agent-based model, GAMA, irrigation water management, rice production, Soc Trang

ABSTRACT

The study aimed at identifying effective practices for irrigation management in rice cultivation in a study area of Nga Nam district, Soc Trang province. The modeling method (an agent-based model) was used to simulate the interaction among water supply capability of canal system, operation of irrigation system, water demand of rice, and human factors involved in the process of water resources management. The results showed that there are several unnecessary steps in irrigation decision, leading to ineffective irrigation management. The irrigated farming pratices such as maintaining the water depths and storing rainfall help to reduce the cost and adapt to saline intrusion in the future.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu tổng quát là xác định phương pháp quản lý nước tưới hiệu quả cho vùng sản xuất lúa trong khu vực cánh đồng mẫu lớn huyện Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng. Phương pháp mô hình hóa (mô hình đa tác tử) được sử dụng để mô phỏng tương tác giữa khả năng cung cấp nước của hệ thống kênh rạch, việc vận hành các công trình thủy lợi, nhu cầu nước tưới của các cây lúa và yếu tố con người tham gia vào quá trình quản lý nguồn nước. Kết quả nghiên cứu cho thấy bộ máy quản lý có nhiều tác nhân tham gia với nhiều khâu trung gian gây khó khăn, chậm trễ cho việc vận hành hệ thống. Bên cạnh đó, việc thay đổi hành vi trong công tác thực hiện như thay đổi giá trị lớp nước điều tiết trên ruộng (Hmin, Hmax), tận dụng lượng mưa giúp tiết kiệm chi phí vận hành trạm bơm và thích ứng với điều kiện xâm nhập mặn liên tục, kéo dài trong tương lai.

Trích dẫn: Võ Thị Phương Linh, Nguyễn Hiếu Trung và Trương Thanh Tân, 2017. Xây dựng phương pháp quản lý nước tưới hiệu quả cho vùng canh tác lúa khu vực cánh đồng mẫu lớn huyện Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Môi trường và Biến đổi khí hậu (2): 87-95.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 134-144
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 87-94
Tải về
No7 (2014) Trang: 261-265
Tạp chí: Proceedings International symposiumon geoinformatics for spatial – Ifrastructure development in earth and allied sciences (GIS – IDEAS)
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...