Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
15 (2019) Trang: 23-30
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
Liên kết:

Đề tài được thực hiện nhằm xác định liều lượng Chlorate kali có hiệu quả lên sự ra hoa nhãn E-Dor 8 và 11 năm tuổi trong vụ nghịch, từ tháng 02/2018 đến tháng 02/2019 tại huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Thí nghiệm thừa số hai nhân tố được bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên, ba lần lặp lại, mỗi lặp lại 40 cây. Nhân tố thứ nhất là liều lượng KClO3 gồm năm liều lượng Chlorate kali là: 50, 100, 150, 200 g/m đường kính tán (đkt) và đối chứng xử lý theo liều lượng của nông dân (130 và 170 g/m đkt đối với cây 8 và 11 năm tuổi, theo thứ tự). Nhân tố thứ hai là độ tuổi cây gồm 2 độ tuổi: cây 8 và 11 năm tuổi. Chlorate kali được áp dụng bằng cách tưới vào đất, xung quanh tán cây. Kết quả cho thấy tỷ lệ chóp rễ cây nhãn chết ở giai đoạn 3 ngày sau khi xử lý tăng dần cùng với sự tăng liều lượng xử lý Chlorate kali và đạt tỷ lệ cao nhất (47,7%) ở liều lượng 200 g/m đkt. Cây 8 năm tuổi có tỷ lệ chóp rễ chết cao hơn so với cây 11 năm tuổi. Có sự tương tác giữa liều lượng Chlorate kali và tuổi cây lên tỷ lệ ra hoa. Cây 8 năm tuổi xử lý 50 g/m đkt có tỷ lệ ra hoa (87,9%) tương đương với xử lý 150 g/m đkt trên cây 11 năm tuổi. Xử lý Chlorate kali với liều lượng 100 g/m đkt có tỷ lệ ra hoa trên 90% và đạt năng suất cao hơn nghiệm thức xử lý 50 g/m đkt nhưng tỷ lệ ra hoa và năng suất không tăng khi tăng liều lượng xử lý Chlorate kali lên 150 hay 200 g/m đkt. Cây 8 năm tuổi có tỷ lệ ra hoa cao hơn cây 11 năm tuổi nhưng năng suất thì ngược lại. Xử lý Chlorate kali ở các liều lượng khác nhau trên cây nhãn E-Dor 8 và 11 năm tuổi không ảnh hưởng lên oBrix, TA và hàm lượng đường tổng số của thịt trái.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...