Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
51(2AB) (2013) Trang: 302-307
Tạp chí: Tạp chí Hóa Học
Liên kết:

Linkers containing alkyne and amino functional groups 3-amino-4-((4-carboxyphenyl)ethynyl)benzoic acid and 4,4'-(ethyne-1,2-diyl)bis(3-aminobenzoic acid) were newly designed for the construction of new functionalized MOFs. These compounds were synthesized using palladium-catalyzed Sonogashira coupling reactions and completely characterized by 1H, 13C NMR, mass and IR spectroscopies.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...