Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
1 (2014) Trang: 144-152
Tạp chí: 2nd International Conference on advances in chemically-activated materials, 1-3 June 2014, Changsha, China

In this research, industrial waste materials, such as fly ash, ground granulated blast furnace slag, metakaolin, and rice husk ash, were employed for the manufacture of environmental friendly artificial lightweight aggregates using cold bonding pelletization process. Alkali activator solution, a combination of sodium silicate and sodium hydroxide, was used as coagulant in order to improve the quality of the produced aggregates.

Specific gravity, water absorption, loose weight, crushing strength, organic impurities, salt content, sulphur content, and metal leaching tests were carried out to study the properties of aggregates according to European Standards. The performance test results indicated that the produced aggregates could be used as lightweight concrete aggregates.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...