Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
12 (2013) Trang: 45-50
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Liên kết:

Đề tài được thực hiện nhằm mục tiêu: (i) Nghiên cứu khả năng sử dụng ảnh viễn thám trong việc giải đoán hiện trạng vùng đê bao ngăn lũ tại tỉnh Kiên Giang (ii) xây duwnhj bản đồ đê bao ngăn lũ tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2011 - 2012. ảnh Landsat, Spot, Modis khu vực tỉnh Kiên Giang trong mùa lũ năm 2012 được sử dụng, kết hợp với các bản đồ hiện trạng vùng đê bao và hiện trạng cơ cấu mùa vụ đả được thu thập ở tỉnh để kiểm chứng so sánh với kết quả giải đoán ảnh. Kết quả cho thấy có thể kết hợp các loại ảnh Modis, Landsat, Spot để thành lập bản đồ và xác định diện tích các vùng bao đê tỉnh Kiên Giang năm 2012 làm cơ sở theo dõi đánh giá tác động của đê bao đối với hiện trạng cơ cấu mùa vụ dưới tác động của lũ, phục vụ cho việc quy hoạch cơ cấu mùa vụ và quy hoạch lũ vùng tỉnh Kiên Giang.

Từ khóa: ảnh viễn thám, đê bao, lũ

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...