Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 27 (2013) Trang: 18-24
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 17/02/2013

Ngày chấp nhận: 19/08/2013

 

Title:

Fuzzy control for RT040 temperature control unit

Từ khóa:

Bộ điều khiển mờ, bộ điều khiển PI, điều khiển nhiệt độ

Keywords:

Fuzzy controller, PI controller, Temperature control

ABSTRACT

This study aims to design and apply a fuzzy controller on the RT040 Gunt-Hamburg Temperature Control Unit. The controller consists of a traditional PI controller and a fuzzy reasoning. The PI part is the main controller and the fuzzy reasoning part is used for tuning the parameters of the PI controller around the Ziegler-Nichols values, so called the fuzzy PI controller. Experimental results showed that the proposed fuzzy PI controller has suitable rise time and settling time, no overshoots, and zero steady-state errors. It is also adapting to the change of the system by noises better than the traditional PI controller.

TóM TắT

Nghiên cứu này nhằm mục tiêu thiết kế và kiểm nghiệm bộ điều mờ áp dụng cho hệ ổn định nhiệt độ RT040 của hãng Gunt-Hamburg, Đức. Bộ điều khiển bao gồm hai thành phần, đó là một bộ điều khiển PI kinh điển và một bộ suy diễn mờ. Trong đó, bộ điều khiển PI giữ vai trò là bộ điều khiển chính để kiểm soát đối tượng và bộ suy diễn mờ dùng để tinh chỉnh thông số của bộ điều khiển PI xung quanh giá trị kinh điển thu được từ phương pháp thực nghiệm Ziegler-Nichols, gọi chung là bộ điều khiển PI mờ. Kết quả thực nghiệm trên hệ RT040 cho thấy bộ điều khiển PI mờ đã thiết kế cho đáp ứng với thời gian tăng và thời gian xác lập hợp lý, không xuất hiện vọt lố và sai số xác lập được triệt tiêu. Ngoài ra, bộ điều khiển PI mờ cũng thích nghi tốt hơn với sự tác động của nhiễu lên hệ thống so với bộ điều khiển PI kinh điển.

 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...