Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 27 (2013) Trang: 61-66
Tác giả: Phan Trọng Hải
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 16/05/2013

Ngày chấp nhận: 22/08/2013

 

Title:

Using GeoGebra software support for discovery learning theorems

Từ khóa:

Dạy học khám phá, dạy học khám phá định lý, phần mềm GeoGebra

Keywords:

Discovery learning, discovery teaching, GeoGebra software

ABSTRACT

Teaching theorems is one of the important tasks of the teachers ofmathematics. A problem which is under concerns of many teachers to conduct reseach is how to teach theorems of mathematics actively. Discovery teaching method has been studied by educators around the world and in Vietnam. Recently, several authors have proposed models for teaching theorems by discovery method and teachers can apply these models in teaching effectively. This paper introduces a model for teaching theorems by discovery method with the support of GeoGebra software. This model shows the main steps that teachers can apply in discovery teaching.

TóM TắT

Dạy học định lý là một trong những nhiệm vụ quan trọng của giáo viên (GV) trong dạy học môn Toán. Làm thế nào để dạy học định lý toán học một cách tích cực là vấn đề được nhiều GV quan tâm nghiên cứu. Dạy học khám phá (DHKP) đã được nhiều nhà giáo dục trên thế giới và trong nước nghiên cứu. Hiện nay, đã có một số tác giả đề xuất các mô hình DHKP định lý và GV có thể sử dụng các mô hình này trong dạy học một cách hiệu quả. Bài báo này giới thiệu một mô hình DHKP định lý với sự hỗ trợ của phần mềm GeoGebra. Mô hình này chỉ ra các bước chính mà GV có thể áp dụng để DHKP định lý.

 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2018


Con số ấn tượng (VN | EN)


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...