Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 29 (2013) Trang: 76-82
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 23/05/2013

Ngày chấp nhận: 24/12/2013

 

Title:

Evaluation biogas production from batch anaerobic of co-digestion pangasianodon Hypophthalmus fishpond sludge and spent mushroom compost

Từ khóa:

Biogas, bùn đáy ao cá tra thâm canh, rơm sau ủ nấm, ủ yếm khí theo mẻ

Keywords:

biogas, batch anaerobic digester, fishpond sludge, spent mushroom compost

Abstract

Sludge from the Pangasianodon Hypophthalmus fishpond and mushroom compost is amongst enormous wastes which is rich of carbon and nitrogen in the Vietnamese Mekong Delta. This study focuses on evaluating the biogas production from lab scale batch anaerobic of co-digestion pangasianodon hypophthalmus fishpond sludge and mushroom compost by 20L testing sets. The mixing ratio for both input materials was calculated based on ratio of COD:N:P (defined by C:N ratio) that was suitable for anaerobic microorganism system. Total five treatments were set up in different ratios of fishpond sludge and mushroom compost and 01 control treatment. The volume of produced biogas and biogas components of all treatments was recorded at every 4 days and in 60 continuous days. The anaerobic process control parameters such as ambient temperature, pH and alkalinity were also recorded. The testing results showed that the biogas production increased due to treatments with high C:N value. Comparing to the control treatment, the biogas production were 126.6%, 151.3%, 171.8%, 213.5%  and 298.6% corresponding to treatments with the C:N ratio of 20:1, 25:1, 30:1, 35:1 and 40:1, respectively.

Tóm tắt

Hàng năm ở đồng bằng sông Cửu Long lượng bùn đáy ao nuôi cá tra thâm canh và rơm sau ủ nấm là những nguồn thải giàu nitơ và cacbon đưa vào môi trường với số lượng lớn. Thí nghiệm ủ yếm khí theo mẻ hỗn hợp bùn đáy ao nuôi cá tra thâm canh và rơm sau ủ nấm được tiến hành nhằm khảo sát khả năng sinh khí biogas trong điều kiện phòng thí nghiệm với bình ủ 20 L. Phối trộn hai loại nguyên liệu dựa trên tỷ lệ C:N, đồng thời kiểm tra tỷ lệ COD:N:P tối ưu cho hoạt động của hệ vi khuẩn yếm khí trong mẻ ủ. Thể tích khí biogas và phần trăm khí thành phần (CH4, CO2, khí khác) được đo đạc 4 ngày/lần trong suốt 60 ngày thí nghiệm, với 5 nghiệm thức được phối trộn từ hai loại nguyên liệu, cùng với 1 nghiệm thức đối chứng (chỉ ủ bùn đáy ao cá tra thâm canh). Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình ủ như nhiệt độ phòng, pH, độ kiềm của mẻ ủ được ghi nhận hàng ngày. Kết quả thí nghiệm cho thấy khi phối trộn hai loại nguyên liệu bùn đáy ao nuôi cá tra thâm canh và rơm sau ủ nấm, khả năng sinh khí biogas tăng tỉ lệ thuận với tỷ lệ C:N của mẻ ủ. So với nghiệm thức đối chứng, thể tích sinh khí tăng lần lượt là 126,6%, 151,3%, 171,8%, 213,5% và 298.6% tương ứng với các nghiệm thức có tỷ lệ C:N là 20:1, 25:1, 30:1, 35:1 và 40:1.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...