Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 30 (2014) Trang: 115-124
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 21/08/2013

Ngày chấp nhận: 25/02/2014

 

Title:

Established hight control serving the topographic mapping for Ghenh Rang resort, Quy Nhon city, Binh Dinh province

Từ khóa:

Đo đạc, tỷ lệ, DPSurvey, cơ sở, lưới khống chế, bản đồ địa hình, địa chính

Keywords:

Measurement, scale, DPSurvey, basis, control netword, topographic map, cadastral

ABSTRACT

The purpose of this study is to establish the hight control serving the topographic mapping for Ghenh Rang Resort, Quy Nhon City, Binh Dinh Province. The study was performed with the combination of the high measure method and total station to measure directly in the field, then using the specialized softwares such as DPSurvey 2.8 and MicroStation in order to process the data and establish the hight control. The project generalizes the procedures and methods of establishing the hight control for an area, the result of the study shows the hight control diagram with the scale map of 1:500, the control network diagram of the closed mesh pass with 8 height mark, while two basis Cadastral control points are the DCI - 86 and DCII ? 534, the coordinate and the altitude of the control points are calculated from two known basis Cadastral points. With the exact calculation combined with the scientific and specific evaluation about the measurement result, the hight control of the Ghenh Rang Resort, Quy Nhon City, Binh Dinh Province will be an important basis for measuring and establishing the topographic map of this area.

TóM TắT

Mục đích của đề tài là thành lập lưới khống chế độ cao cho khu du lịch Ghềnh Ráng thuộc thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, phục vụ cho việc đo vẽ bản đồ địa hình. Đề tài được thực hiện với việc kết hợp phương pháp đo cao thủy chuẩn với phương pháp toàn đạc điện tử để đo vẽ trực tiếp ngoài thực địa, sau đó sử dụng các phần mềm chuyên ngành như DPSurvey 2.8 và MicroStation để xử lý số liệu và biên tập lưới khống chế độ cao. Đề tài đã khái quát quy trình và phương pháp thành lập lưới khống chế độ cao cho một khu vực, kết quả nghiên cứu cho ta sơ đồ lưới khống chế độ cao tỷ lệ 1:500, sơ đồ lưới thuộc dạng đồ hình lưới đường chuyền khép kín với 8 điểm, trong đó có 2 điểm Địa chính cơ sở là DCI ? 86 và DCII ? 534, tọa độ và độ cao của các điểm khống chế được tính chuyền từ 2 điểm Địa chính đã biết. Với việc tính toán một cách chính xác kết hợp với việc đánh giá một cách khoa học, cụ thể về kết quả đo, lưới khống chế độ cao khu du lịch Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định sẽ là cơ sở quan trọng cho việc đo đạc thành lập bản đồ địa hình cho khu vực này.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...