Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 30 (2014) Trang: 36-45
Tác giả: Chu Trọng Thanh,
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 15/10/2013

Ngày chấp nhận: 25/02/2014

 

Title:

Organizing some perceptive activities to assist high school students in establishing and developing procedural knowledge in lessons of space coordinate- Geometry Grade 12

Từ khóa:

Tri thức phương pháp, hoạt động dạy học

Keywords:

Procedural knowledge, teaching actions

ABSTRACT

In this paper, we present methods which may assist students in establishing and developing procedural knowledge and the results of using these methods in teaching space coordinate. As a result, we propose teachers to organize some teaching activities which might assist students in raising their awareness of problems, discovering, constructing and mastering knowledge of space coordinate from geometry lessons in grade 12 and in mathematics in general. These methods also support students in enhancing knowledge, building and progressing perceptive methods in solving mathematical questions and related realities.

TóM TắT

Trong bài báo này, chúng tôi trình bày các phương thức hình thành và phát triển tri thức phương pháp cho học sinh lớp 12 và kết quả áp dụng vào giảng dạy chủ đề "Phương pháp toạ độ trong không gian". Qua kết quả khảo sát, chúng tôi đề xuất tổ chức một số hoạt động trong giảng dạy hướng dẫn học sinh nhận thức, khám phá, kiến tạo và chiếm lĩnh kiến thức phương pháp toạ độ trong không gian - hình học lớp 12 nói riêng và nội dung môn toán nói chung. Các phương pháp mới cũng giúp học sinh phát triển tư duy, hình thành và phát triển tri thức phương pháp trong quá trình giải quyết các vấn đề Toán học và thực tiễn liên quan.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...