Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 30 (2014) Trang: 96-104
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 25/10/2013

Ngày chấp nhận: 25/02/2014

 

Title:

Helping students identify problems and propose solutions to problems in lessons of  theorem and geometry grade 10

Từ khóa:

Phát hiện vấn đề, phát hiện cách giải quyết vấn đề

Keywords:

Identify problems, discover how to solve problems

ABSTRACT

Approaching and discovering are teaching strategies which have attracted teachers all over the world. Mathematical problems are instruments which can be used to develop students? knowledge and thinking. In teaching mathematics, what teachers do to supervise students in identifying problems and proposing potential solutions to problems is very important. In this article, we introduce some strategies which might help students be able to identify problems and propose solutions to problems in lessons of theorem and geometry grade 10.

Tóm tắt

Tiếp cận phát hiện đang là xu hướng dạy học mới được nhiều nhà sư phạm trên thế giới đặc biệt quan tâm. Các bài toán ở trường phổ thông là phương tiện rất có hiệu quả và không thể thay thế được trong việc giúp học sinh nắm vững tri thức, phát triển tư duy. Trong dạy học toán, giáo viên gợi ý và hướng dẫn như thế nào để giúp học sinh phát hiện vấn đề và phát hiện cách giải quyết vấn đề là vô cùng quan trọng. Trong bài viết này chúng tôi xin giới thiệu một số biện pháp luyện tập cho học sinh hoạt động theo hướng tiếp cận phát hiện trong dạy học định lý và dạy học giải bài tập hình học 10.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...