Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 30 (2014) Trang: 120-128
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 20/09/2013

Ngày chấp nhận: 26/02/2014

 

Title:

Analyzing economic efficiency of the lotus farms in Dong Thap Province

Từ khóa:

Hiệu quả kỹ thuật, hiệu quả kinh tế, sen, hàm sản xuất biên ngẫu nhiên, hàm lợi nhuận biên ngẫu nhiên, Đồng Tháp

Keywords:

Technical efficiency, economic efficiency, lotus, stochastic production frontier function, stochastic profit frontier function, Dong Thap

ABSTRACT

Survey data collected from 120 lotus farm households in the Dong Thap province indicates that the average yield of the first crop is4,183 kilogramsper hectare and of the second crop is3,683 kilogramsper hectare. The average income in the first and the second crop is around 20.5 million and 54 million dongs per hectare, respectively. This significant difference in income is chiefly due to the difference in the output price between the two crops. The average revenues/costs ratios of the first and the second crop is 3.34 and 7.35, respectively. The estimated stochastic production frontier function shows that production factors influencing on the yield of both crops are the amounts of seeds, costs of fertilizers, pesticide and family labor. The level of technical efficiency computed from the stochastic production frontier function is 86.81% for the first crop and 85.33% for the second crop. Inefficiency loss in the first crop is1,280 kilogramsper hectare, in the second crop about1,027 kilogramsper hectare. The level of economic efficiency obtained from the stochastic profit frontier function is 82.18% and 82.99% for the first and second crop, respectively. Inefficiency loss in the first crop is 5.6 million dongs per hectare, in the second crop about 13.89 million dongs per hectare. The factors influencing economic efficiency of farms households are education, cultivated area and credit.

TóM TắT

Kết quả nghiên cứu của đề tài dựa trên số liệu thu thập từ 120 nông hộ trồng sen ở tỉnh Đồng Tháp. Năng suất trung bình của vụ 1 là 4.183 kg/ha và vụ 2 là 3.683 kg/ha. Mức thu nhập bình quân vụ 1 là 20.540 ngàn đồng/ha và vụ 2 là 54.088 ngàn đồng/ha. Sự chênh lệch lớn này chủ yếu do chênh lệch giá đầu ra giữa 2 vụ. Tỷ số doanh thu trên chi phí của vụ 1 là 3,34 và của vụ 2 là 7,35. Kết quả ước lượng hàm sản xuất biên ngẫu nhiên cho thấy các yếu tố sản xuất ảnh hưởng đến năng suất sen của hai vụ là lượng giống, phân đạm, phân lân, phân kali, thuốc bảo vệ thực vật và lao động gia đình. Mức hiệu quả kỹ thuật đạt được ở vụ 1 là 86,81% và ở vụ 2 là 85,33%. Mức kém hiệu quả do chưa đạt hiệu quả tối đa gây thất thoát trong vụ 1 khoảng 1.280 kg/ha và trong vụ 2 khoảng 1.027 kg/ha. Mức hiệu quả kinh tế đạt được ở vụ 1 là 82,18%, còn ở vụ 2 là 82,99%. Mức kém hiệu quả do chưa đạt hiệu quả kinh tế gây thất thoát trong vụ 1 là 5.665 ngàn đồng/ha còn trong vụ 2 là 13.891 ngàn đồng/ha. Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của nông hộ gồm vốn vay, trình độ học vấn và diện tích gieo trồng sen của nông hộ.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...