Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2015) Trang: 92-96
Tạp chí: Ứng dụng GIS toàn quốc 2015
Liên kết: www.hus.edu.vn

Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới là một chương trình tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội, chính trị và an ninh quốc phòng được triển khai từ năm 2010 trên phạm vi cả nước. Tuy nhiên, do phần lớn công việc quản lý cơ sở dữ liệu được thực hiện theo hình thức thủ công nên các cơ quan quản lý gặp nhiều khó khăn trong việc theo dõi, đánh giá và lập kế hoạch phát triển cho các giai đoạn tiếp theo. Từ đó, đặt ra yêu cầu cấp thiết cần có một giải pháp hỗ trợ quản lý dữ liệu, đánh giá tiến độ thực hiện và lập kế hoạch trực quan trên bản đồ. Nghiên cứu này đưa ra một giải pháp xây dựng ứng dụng quản lý dữ liệu thực hiện nông thôn mới trên hệ thống thông tin địa lý được đặt tên NRCDBMS (New Rural Construction Database Management System - Hệ thống quản lý dữ liệu Nông thôn mới) và được áp dụng trong quản lý dữ liệu nông thôn mới ở huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. NRCDBMS cung cấp các chức năng lập kế hoạch, cập nhật, phân tích, tổng hợp dữ liệu và kết xuất bản đồ kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới của huyện. Kết quả ứng dụng chương trình quản lý cho vùng nghiên cứu đã cho phép tổng hợp, đánh giá nhanh tình hình thực hiện nông thôn mới ở địa bàn nghiên cứu. Đặc biệt, tính năng hỗ trợ lập kế hoạch thực hiện các tiêu chí nông thôn mới qua dữ liệu không gian giúp người quản lý dễ dàng theo dõi tiến độ thực hiện, so sánh kế hoạch và tiến độ thực hiện, cập nhật tự động kết quả thực hiện kế hoạch.

Các bài báo khác
Số 40 (2015) Trang: 110-119
Tải về
(2014) Trang: 160-168
Tạp chí: Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2014, Đại học Cần Thơ, Ngày 28-29/11/2014. NXB Đại học Cần Thơ. ISSN: 978-604-919-249-4
(2014) Trang:
Tạp chí: Hội thảo khoa học Công Nghệ Thông Tin với Biến Đổi Khí Hậu trong phát triển sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu Ở Việt Nam tại Kiên Giang ngày 29 tháng 9 năm 2014
1 (2011) Trang: 40
Tạp chí: Revisiting Agrarian Transformations …
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...