Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
15(11b) (2018) Trang:
Tạp chí: KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ
Liên kết:

Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong việc quản lý nguồn tài nguyên mang lại hiệu quả nhất định về không gian và thời gian. Sự tích hợp công cụ GIS trong đánh giá tiềm năng đất đai thể hiện được tính kết nói giữa dữ liệu thuộc tính và dữ liệu không gian. Do đó việc ứng dụng GIS trong đánh giá tiềm năng và phân vùng khả năng thích hợp đất đai làm cơ sở khoa học giúp nhà quản lý định hướng phát triển cây lúa và rau màu tỉnh An Giang được tốt hơn. Kết quả nghiên cứu đã ứng dụng phương pháp đánh giá thích nghi đất đai (FAO, 1976) và sự hỗ trợ của công nghệ GIS nhằm đánh giá phân hạng khả năng thích nghi cho cây lúa và rau màu. Nghiên cứu này đã chỉ ra việc kết hợp giữa ứng dụng công nghệ GIS và phương pháp đánh giá đất về điều kiện tự nhiên mang tính khả thi cao và đã đạt được những kết quả nhất định trong quản lý dữ liệu phục vụ sản xuất nông nghiệp cho tỉnh An Giang. Kết quả đã xây dựng được hệ thống các bản đồ chuyên đề (bản đồ đơn tính, bản đồ đơn vị đất đai và bảng đồ phân vùng thích nghi). Kết quả xác định được 06 vùng thích nghi với các mức độ thích nghi khác nhau cho việc phát triển cây lúa và rau màu. Nghiên cứu đề xuất định hướng và chiến lược phát triển các vùng ưu tiên phát triển cho kiểu sử dụng lúa và rau màu trong vùng nghiên cứu.

Các bài báo khác
(2018) Trang: 117-123
Tạp chí: Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc năm 2018 tại Viện địa lý tài nguyên thành phố Hồ Chí Minh ngày 27/10/2018
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...