Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 36-45
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 26/9/2014

Ngày chấp nhận: 07/11/2014

 

Title:

Effect of dietary fatty acid omega- 6/omega-3 ratios on egg production, egg yolk fatty acids and cholesterol

Từ khóa:

Cholesterol, DHA, dầu, gen FADS1 và FADS2, năng suất trứng

Keywords:

Cholesterol, DHA, egg production, gene FADS1 and FADS2, oil

ABSTRACT

This study was conducted to show the effect of dietary fatty acid ?-6/ ?-3 ratios on egg production, egg yolk fatty acids and cholesterol on 480 Hisex Brown laying hens of 38 weeks of age. Birds were allocated according to a completely randomized design into 6 treatments consisting of a control and 5 ratios of fatty acid ?-6/ ?-3 (2, 3, 4, 5 and 6). The first was a control given 0% oil; the second treatment received 2.5% salmon fish oil (SFO) + 0.5 % soybean oil (SO), the third given 2% SFO+1%SO; the fourth given 1.5% SFO+1.5% SO; the fifth given 1% SFO+2% SO and the last given 0.5% SFO+2.5% SO. Dietary treatments did not affect on egg production, feed intake but increased egg weight and improved feed efficiency as compared to control (P

TóM TắT

Thí nghiệm được tiến hành trên 480 gà mái đẻ giống Hisex Brown từ 38 đến 50 tuần tuổi, gà được nuôi với 6 khẩu phần có cùng mức độ protein và năng lượng . Khẩu phần cơ sở (KPCS) nhận 0% dầu, 5 khẩu phần còn lại được bố trí với 5 tỉ lệ acid béo ?-6/ ?-3 (TLO6/3) là 2 (TLO2), 3 (TLO3), 4 (TLO4), 5 (TLO5) và 6 (TLO6) theo các mức độ phối hợp giữa dầu nành (DN) với dầu cá hồi (DCH) như sau: TLO2: 2,5%DCH+0,5%DN; TLO3: 2%DCH+1% DN; TLO4: 1,5%DCH + 1,5% DN; TLO5: 1% DCH + 2% DN; TLO6: 0,5% DCH + 2,5%DN, để đánh giá ảnh hưởng của các tỉ lệ aicd béo ?-6/ ?-3 trong khẩu phần lên năng suất sinh sản, thành phần chất béo và hàm lượng cholesterol của lòng đỏ trứng. Các tỉ lệ ?-6/ ?-3 trong khẩu phần không ảnh hưởng đến tỉ lệ đẻ, tiêu tốn thức ăn nhưng làm tăng khối lượng trứng và hiệu quả sử dụng thức ăn so với KPCS. Chất lượng trứng không bị ảnh hưởng bởi các TLO6/3, nhưng làm giảm độ dày vỏ so với KPCS. Các tỉ lệ ?-6/ ?-3 đã làm thay đổi thành phần chất béo của lòng đỏ trứng, hàm lượng acid omega 3 như linolenic, DHA cao ở các khẩu phần có mức DCH cao (TLO2). Hàm lượng cholesterol lòng đỏ trứng giảm ý nghĩa ở khẩu phần TL2, TL3, TL4 (P=0,01). Mức độ biểu hiện của các gen desaturase delta-5 (FADS1) và 6 (FADS2) của gan gà có tương quan rất cao với hàm lượng DHA lòng đỏ trứng.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...