Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 199-205
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 17/05/2018
Ngày nhận bài sửa: 14/06/2018

Ngày duyệt đăng: 30/07/2018

 

Title:

The current status of single trawler (vessel> 90 CV) of offshore areas in the Ca Mau province

Từ khóa:

Cà Mau, kỹ thuật, lưới kéo đơn, tài chính, xa bờ

Keywords:

Cà Mau, financial, offshore, single trawler, technical

ABSTRACT

Study on the current status of single trawler (vessel> 90CV) of offshore areas in the Ca Mau province was conducted from January to April 2018 in Tran Van Thoi and Phu Tan districts, Ca Mau province. Forty five offshore single trawler households were interviewed with main contents such as fishing gears, fishing boats, fishing grounds, fishing crops, exploited species, yields, trash fish ratio, financial performance, advantages and disadvantages. Results showed that the number of offshore trawlers in Ca Mau province was 295 fishing boats. Offshore trawlers with average capacity of 295 CV/vessel and average tonnage 18.6 tons/vessel. The offshore trawlers can capture whole year round, the months of high production were from November to February of the following year. The average of yield was 88.7 tons/vessel/year, which accounted for 24.3% of trash fish. The total average cost of a fishing trip was 50.45 million VND and net return was 35.39 million VND/fishing trip, benefit ratio was 0.72 times. For the sustainable development of offshore trawlers, supporting fishermen to access low interest rates to invest in production, the development and management of fisheries resources should be promoted, and training fishermen to use fishing equipment to increase their fishing efficiency.

TÓM TẮT

Công tác nghiên cứu hiện trạng khai thác của nghề lưới kéo đơn (tàu > 90 CV) vùng xa bờ được thực hiện từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2018 tại huyện Trần Văn Thời và huyện Phú Tân tỉnh Cà Mau. Đề tài đã tiến hành phỏng vấn 45 hộ ngư dân làm nghề lưới kéo xa bờ xoay quanh nội dung chính về ngư cụ khai thác, tàu thuyền, ngư trường, mùa vụ khai thác, loài khai thác, sản lượng khai thác, tỉ lệ cá tạp, hiệu quả tài chính cũng như những thuận lợi và khó khăn. Kết quả cho thấy, nghề lưới kéo đơn xa bờ của tỉnh Cà Mau có 295 chiếc, công suất trung bình là 234 CV/tàu và trọng tải trung bình 18,6 tấn/tàu. Nghề lưới kéo xa bờ có thể khai thác quanh năm, những tháng có sản lượng cao tập trung từ tháng 11 đến tháng 2 năm sau. Sản lượng khai thác trung bình là 88,7 tấn/năm với tỉ lệ cá tạp là 24,3%. Tổng chi phí trung bình của một chuyến biển là 50,45 triệu đồng/chuyến và lợi nhuận trung bình là 35,39 triệu đồng/chuyến, với tỉ suất lợi nhuận là 0,72 lần. Để nghề lưới kéo đơn xa bờ phát triển ổn định, ngư dân cần được tạo điều kiện để tiếp cận vốn với lãi suất thấp để đầu tư sản xuất. Bên cạnh đó, công tác quản lý và phát triển nguồn lợi thủy sản và tập huấn cho ngư dân biết cách sử dụng các thiết bị khai thác nhằm tăng hiệu quả khai thác của họ cũng cần được đẩy mạnh.

Trích dẫn: Trần Trung Hiếu và Nguyễn Thanh Long, 2018. Hiện trạng nghề khai thác lưới kéo đơn xa bờ (tàu >90 CV) ở tỉnh Cà Mau. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(Số chuyên đề: Thủy sản)(1): 199-205.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 138-144
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...