Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 38-41
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 26/9/2014

Ngày chấp nhận: 07/11/2014

 

Title:

The steel lag as fertilizer for improvement of rice yield on acid sulfate soil (green house condition)

Từ khóa:

Xỉ thép, đất phèn, năng suất lúa

Keywords:

Steel lag, acid sulfate soil, rice yield

ABSTRACT

Study aims to assess the ability of improving the acid sulfate soils, increasing soil fertility and rice yield in greenhouse conditions. The experiment was conducted in greenhouse, Winter-Spring cropping season 2012-2013 at Can Tho University. Local rice variety Nui Voi 1 (NV1) was used, which is grown on strongly acid sulfate soil (Epi Orthi Thionic Gleysols) in Hoa An, Hau Giang. Steel lag fertilizer was calculated on the basis of the capability to completely neutralize the acidity in the soil. The amounts of steel lag needed to neutralize acidity as dose one and a double dose. Results showed that in the treatments with steel slag, rice growth was better than the control compared with no steel lag treatments in the both doses, however there was not significant different between 2 doses.

TóM TắT

Nghiên cứu nhằm đánh giá khả năng cải thiện đặc tính đất phèn, tăng độ phì cho đất và năng suất lúa điều kiện nhà lưới. Thí nghiệm được thực hiện ở vụ Đông Xuân 2012-2013 tại nhà lưới Trường Đại học Cần Thơ. Sử dụng giống lúa Núi Voi 1 (NV1), được trồng trên đất phèn nặng Epi Orthi Thionic Gleysols (Hòa An, Hậu Giang). Phân xỉ thép được tính toán trên cơ sở khả năng trung hòa hoàn toàn lượng acid trong đất, với liều lượng xỉ thép cần thiết để trung hòa toàn bộ và gấp đôi liều lượng trên. Kết quả cho thấy ở nghiệm thức có bón phân xỉ thép lúa sinh trưởng tốt hơn có ý nghĩa so với đối chứng không bón ở cả 2 liều lượng, nhưng không có sự khác biệt của 2 liều lượng trên.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...