Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 53-56
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 26/9/2014

Ngày chấp nhận: 07/11/2014

 

Title:

Simulation of rice yield by Oryza model - Case studies in Soc Trang Province

Từ khóa:

LAI, Năng suất lúa, Oryza2000

Keywords:

LAI, Oryza2000, rice yield

ABSTRACT

This study is to apply the Oryza2000 model to simulate the rice yield of SocTrang province. The results of simulation was correlated with field observations from 9 locations in three seasons (Winter-Spring; Spring-Summer and Summer-Autumn) of 2012-2013.  Weather, crop management, water management and fertilizers uses data are also collected as data sources for the model. The results showed that the rice yield simulated from Oryza2000 model has very close correlation with field conditions for Winter-Spring and Summer-Autumn rice seasons, (r = 0.77 and r = 0.84), while there was no correlation for Spring-Summer season, it can be due to water regime and soil salinity constraints in this season.

TóM TắT

Nghiên cứu này thực hiện nhằm ứng dụng mô hình Oryza2000 mô phỏng năng suất lúa của khu vực tỉnh Sóc Trăng. Kết quả mô phỏng có tương quan với quan sát thực địa từ 9 điểm canh tác trong ba vụ (Đông-Xuân, Xuân-Hè và Hè-Thu) năm 2012-2013. Dữ liệu thời tiết, quản lý cây trồng, quản lý nước và phân bón cũng được thu thập tại các điểm thi nghiệm như là nguồn dữ liệu đầu vào cho mô hình. Kết quả cho thấy năng suất lúa mô phỏng từ mô hình Oryza2000 có tương quan chặt chẽ với năng suất lúa ở điều kiện thực tế cho các vụ lúa Đông-Xuân và Hè-Thu (r = 0,77 và r=0,84). Tuy nhiên, chưa thấy có sự tương quan ở vụ Xuân-Hè, nguyên nhân có thể là do khả năng cung cấp nước và độ mặn của đất vào mùa khô.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 57-62
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...