Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 57-62
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 26/9/2014

Ngày chấp nhận: 07/11/2014

Title:

Evaluation the ability to simulate Leaf Area Index by Oryza software

Từ khóa:

LAI, diện tích lá lúa, Oryza2000

Keywords:

LAI, Leaf area index, Oryza2000

ABSTRACT

The objective of the study is to evaluate the result of simulation leaf area index of Oryza2000 model with LAI observation in SocTrang province. Weather data, crop management, water management and fertilizer use data are also collected as data sources for the model. LAI observation will be determined using an indirect leaf length ì width and scanning method. With this method, length (L) and width (W) of all leaves in the sampling area will be measured whereas small number of leaves will be scanned to develop a regression-based slope to convert measurements of leaf L and W into leaf area for the entire plants in the sampling area. The results showed that the LAI simulated from Oryza2000 model has very close correlation with LAI observed for Winter?Spring, Spring-Summer and Summer?Autumn rice seasons, (r2=0.85, r2=0.6 and r2=0.62). Low leaf area at the beginning of the growth period and increased rapidly in the flowering period.

TóM TắT

Mục đích nghiên cứu nhằm đánh giá so sánh kết quả mô phỏng chỉ số diện tích lá (LAI) lúa từ mô hình Oryza 2000 và thực tế quan sát tại các điểm canh tác lúa của tỉnh Sóc Trăng. Dữ liệu cây trồng, khí hậu, nước và quản lý phân bón được thu thập như là nguồn dữ liệu đầu vào của mô hình. LAI thực tế được xác định bằng cách sử dụng chiều rộng nhân chiều dài lá gián tiếp và phương pháp quét (số hóa). Với phương pháp này, chiều dài (L) và chiều rộng (W) của tất cả các lá trong khu vực lấy mẫu sẽ được đo trong khi số lượng nhỏ của lá sẽ được quét để phát triển một độ dốc dựa trên hồi quy để chuyển đổi đo lường lá L và W vào diện tích lá toàn bộ thực vật trong khu vực lấy mẫu. Kết quả cho thấy có sự tương quan giữa chỉ số diện tích lá mô phỏng và thực tế quan sát qua các vụ Đông-Xuân, Xuân-Hè và Hè-Thu (r2=0,85,  r2=0,6 và r2=0,62). Diện tích lá thấp vào giai đoạn đầu của thời kỳ sinh trưởng và tăng nhanh vào giai đoạn làm đòng, trổ bông.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 53-56
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...