Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
tập XX1 số 3 - 2014 (2014) Trang: 62-65
Tạp chí: Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện trên hai loại thuốc khử trùng chuồng trại là Qm-Supercide và Vime-Iodine nhằm khảo sát hiệu lực khử trùng theo thời gian. Kết quả khảo sát cho thấy thuốc khử trùng Qm-Supercide và Vime-Iodine đã làm giảm mật độ vi sinh vật trong không khí chuồng nuôi và nền chuồng rất đáng kể. Đặc biệt là mật độ tổng số vi khuẩn hiếu khí và nấm giảm thấp nhất (79,7 - 91,7%) vào ngày thứ nhất sau khi sát trùng . Sau đó tổng số vi khuẩn hiếu khí tăng dần đến ngày thứ 7 và đến ngày thứ 14 thì mật độ vi khuẩn lại tăng gần bằng trước khi sát trùng.

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy thuốc sát trùng vime-Iodine có hiệu lực diệt vi khuẩn nhanh hơn, ngay sau khi sát trùng so với thuốc sát trùng Qm-Supercide, tuy nhiên thời gian sát khuẩn của nó lại ngắn hơn.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...