Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 117-123
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 26/9/2014

Ngày chấp nhận: 07/11/2014

Title:

Effects of urea-nBTPT (n-butyl thiophosphoric triamide) and NPK briquette on N distribution in soil and rice yield in Cau Ke District - Tra Vinh Province

Từ khóa:

Hiệu quả nông học, năng suất lúa NPK viên nén, ức chế urease, sự phân bố amoni và nitrat

Keywords:

Ammonium and nitrate distribution, agronomic efficiency, NPK briquette, rice yield, urease inhibitor

ABSTRACT

Aims of the study were to investigate the nitrogen distribution in ion forms of NH4+ and NO3- at different depth upon time, and to study the effect of NPK deep placement technique and urea-nBTPT on rice yield. Field study was conducted with 10 treatments, including three types of N fertilizer and three N fertilizer rates (60, 80 and 100 kg N/ha). Results indicated that concentration of NH4+ in floodwater and in soil (0 - 3 mm from surface) was higher in broadcast application prill urea treatment and urea-nBTPT treatment than NPK briquette treatment. Deep placement of NPK briquette treatment had much higher concentration of NH4+ and NO3- at 5 cm and 10 cm depth from soil surface; and had much lower this concentration in floodwater. Both NH4+ and NO3- concentration were high at 5 cm and 10 cm from placement site. Plant and grain N uptake were higher in NPK briquette and nBTPT-treated urea fertilizer than in urea fertilizer at the rate of 80 kg N/ha. Crop yield and agronomic efficiency were slightly higher in NPK briquette and urea-nBTPT than prill urea although differences were not statistically significant.

TóM TắT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm khảo sát sự phân bố đạm (NH4+ và NO3-) theo thời gian và độ sâu bón của các biện pháp bón đạm, và khảo sát hiệu quả của NPK viên nén, urê-nBTPT trên năng suất lúa so với urê thường. Thí nghiệm được thực hiện ngoài đồng gồm 10 nghiệm thức với 3 dạng đạm và 3 liều lượng bón (60, 80 và 100 kgN/ha). Kết quả cho thấy sự phân bố đạm trong đất, nước ở nghiệm thức bón vãi urê thường và urê-nBTPT có hàm lượng NH4+ tập trung cao trên bề mặt nước (21,32 mg/l; 12,64 mg/l theo thứ tự) và ở lớp đất bề mặt 3 mm (34,09 mg/kg; 48,84 mg/kg theo thứ tự) so với NPK viên nén. ở nghiệm thức NPK viên nén thì hàm lượng NH4+ và NO3- tập trung trong đất cao ở độ sâu 5 - 10 cm và đạt thấp trong nước. Ngoài ra, hàm lượng NH4+và NO3- tập trung cao tại khoảng cách xa viên phân 5 cm và 10 cm. Hàm lượng N hấp thu trong thân lá và trong hạt cao hơn khi bón phân urê-nBTPT và NPK viên nén so với bón phân urê thể hiện rõ ở lượng bón 80 kgN/ha. Năng suất và hiệu quả nông học khi bón urê-nBTPT hay NPK viên nén có khuynh hướng cao hơn so với urê thường nhưng không khác biệt có ý nghĩa.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...