Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 133-141
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 26/9/2014

Ngày chấp nhận: 07/11/2014

Title:

Long term effects of organic fertilizers in improvement of soil fertility and fruit yield of rambutan (Nephelium lappaceum L.) orchard at Cho Lach - Ben Tre

Từ khóa:

Bón phân hữu cơ, độ phì nhiêu đất liếp vườn, năng suất trái chôm chôm, phân vô cơ

Keywords:

Organic compost amendment, soil fertility, rambutan fruit yield, inorganic fertilizer

ABSTRACT

Application of inorganic fertilizers with high dose and unbalances has led to the decline of soil fertility in-terms of physicochemical, biological properties of fruit orchards. The objective of this experiment was to determine the long-term effect of organic compost amendment in improving soil properties and fruit yield. The experiment was conducted in six crops of rambutan with three different composts including sugarcane filter mud, biogas sludge and vermi-compost. Compost was amended at a rate of 18 kg.plant-1 combined with a low dose of inorganic fertilizers in comparison with farmer?s practice. The results showed that application of three kinds of compost with low and balanced nutrients of inorganic fertilizers resulted in significant increase of soil pH, soil organic matter content, soil available nitrogen and phosphorus, exchangeable K and calcium, base saturation percentage, soil structure stability, bulk density, soil respiration in comparison to farmers? practice (p < 0.05). From the third crops after organic amendment, fruit yield was significantly increased, 60 ? 136% compared with those in farmers? practice. Fruit weight was higher by measuring the number of fruit per kg in treatments supplied with biogas sludge and sugarcane fillter mud. The results need to be recommended to farmers for using compost and reducing inorganic fertilizers to improve soil fertility and to enhance rambutan fruit yield and to increase income for farmers.

TóM TắT

Sử dụng phân bón vô cơ với lượng cao, không cân đối đưa đến sự suy giảm về mặt hóa lý, sinh học đất liếp vườn cây ăn trái. Mục tiêu của đề tài nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả dài hạn của các dạng phân hữu cơ trong cải thiện đặc tính đất liếp vườn và năng suất trái chôm chôm. Thí nghiệm được thực hiện qua 6 vụ canh tác với 3 loại phân hữu cơ gồm bã bùn mía, cặn hầm ủ biogas, phân trùn quế với lượng 18 kg.cây-1 kết hợp với lượng phân vô cơ theo khuyến cáo so với lượng phân bón vô cơ như nông dân. Kết quả phân tích đất sau 6 vụ bón phân hữu cơ cho thấy pH đất, chất hữu cơ, đạm (N) hữu dụng, lân (P) hữu dụng, kali (K) trao đổi, canxi (Ca) trao đổi, phần trăm baze bão hòa trong đất, độ bền cấu trúc đất, hô hấp đất được cải thiện tốt, khác biệt có ý nghĩa (P < 0,05) so với nghiệm thức đối chứng. Sau 6 vụ bón phân hữu cơ kết hợp bã bùn mía, cặn hầm ủ biogas và phân trùn quế, năng suất trái tăng 60 ? 136% so với nghiệm thức chỉ sử dụng phân vô cơ như nông dân. Trọng lượng trái, số trái.kg-1 được cải thiện hiệu quả nhất ở nghiệm thức bón phân bã bùn mía và cặn hầm ủ biogas. Kết quả nghiên cứu cần thiết được khuyến cáo giảm phân vô cơ, bón phân hữu cơ nhằm giúp tăng cường độ phì nhiêu đất liếp vườn chôm chôm và tăng thu nhập cho nông dân.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 142-150
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...