Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 142-150
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 26/9/2014

Ngày chấp nhận: 07/11/2014

Title:

The effect of soil moisture, nitrogen and compost amendment on green house gas emission from rambutan orchard soil in Cho Lach, Ben Tre

Từ khóa:

CO2, N2O, đất vườn chôm chôm, phân hữu cơ, phân N vô cơ

Keywords:

CO2, N2O, soil of rambutan orchard, compost inorganic nitrogen

ABSTRACT

The study was conducted in laboratory to determine the effect of different levels of soil moisture, inorganic N fertilizer and organic compost amendment on the emission of CO2 and N2O from rambutan orchard soil. Soil samples were taken from the 22 years rambutan orchard in Phu Phung village, Cho Lach district (Ben Tre province). The randomized complete design with eigth treatments and three replicates was used in the study. The results showed that CO2 emission was higher under the soil moisture content of 60% than under the soil moisture content of 40%. CO2 emission in the treatment of inorganic N fertilizer plus sugarcane filter cake compost was higher significantly (p < 0.05) compared to treatments of inorganic N fertilizer. Available N in soil was found high in all treatments applied inorganic N fertilizer plus sugarcane filter cake, and it had significant differences (p < 0.05) compared with treatments applied only inorganic N. However, the N2O emissions in the treatments with sugarcane filter cake compost amendment were less than inorganic N fertilizer application (p < 0.05). In addition, the N2O emission in soil at 40 % moisture was higher than at 60% moisture.

TóM TắT

Đề tài được thực hiện trong phòng thí nghiệm nhằm khảo sát sự phát thải khí CO2và N2O do ảnh hưởng của ẩm độ đất, sử dụng phân vô cơ và phân hữu cơ trên đất vườn trồng chôm chôm. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 8 nghiệm thức, 3 lặp lại. Mẫu đất được thu trên vườn chôm chôm 22 năm tuổi tại xã Phú Phụng, Chợ Lách, Bến Tre. Kết quả cho thấy lượng CO2 phát thải ở ẩm độ đất 60% cao hơn, có ý nghĩa so với ẩm độ đất 40%. COphát thải ở các nghiệm thức có bổ sung bã bùn mía cao hơn, có ý nghĩa so với các nghiệm thức chỉ bón N vô cơ ở cả hai ẩm độ đất 40% và 60%. Hàm lượng đạm hữu dụng (NH4+, NO3-) đạt cao nhất ở nghiệm thức bón 140 mg N kết hợp với bã bùn mía so với các nghiệm thức còn lại ở cả hai ẩm độ đất 40% và 60%.  Tuy nhiên, sự phát thải khí N2O ở các nghiệm thức bón N vô cơ cao hơn, có ý nghĩa so với các nghiệm thức có bổ sung bã bùn mía. Khí N2O phát thải ở ẩm độ đất 40% cao hơn có ý nghĩa so với ẩm độ đất 60%.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 133-141
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...