Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 47-51
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 26/9/2014

Ngày chấp nhận: 07/11/2014

Title:

Effects of light intensity and nutrient solutions on growth and yield of Watercress (Nasturtium officinale B. Br) hydroponics

Từ khóa:

Xà lách xoong (Nasturtium officinale B. Br), thủy canh, chế độ ánh sáng, dung dịch dinh dưỡng

Keywords:

Watercress (Nasturtium officinale B. Br), hydroponic, light daylenght, nutrient solutions

ABSTRACT

The research was conducted (1) to determine effects of light intensities and daylength on growth of hydroponic watercress (Nasturtium officinale B. Br); (2) determine effects of two nutrient solutions on growth and development of watercress. Research included two experiments: first experiment determined effects of 3 day lengths and combined with 3 shading conditions; second one determined effects of two kinds of nutrient solutions. Results showed that hydroponic watercress had highest yield when it received daily light integral energy at 8.36 mol/m2/d (25% full sun of whole daylength) and 16.75 mol/m2/d (50% full sun of whole daylength). Application of both nutrient solutions (Hoagland or Johnson) was sustainable for hydroponic watercress.

TóM TắT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm (1) xác định hiệu quả của các cường độ ánh sáng và thời gian chiếu sáng khác nhau lên sự phát triển của cây cải xà lách xoong thủy canh; (2) xác định hiệu quả của hai loại dung dịch dinh dưỡng lên sự phát triển và năng suất của cây cải xà lách xoong thủy canh. Nghiên cứu bao gồm 2 thí nghiệm: Thí nghiệm 1 xác định 3 khoảng thời gian chiếu sáng kết hợp với 3 điều kiện che sáng; Thí nghiệm 2 xác định hiệu quả của hai loại dung dịch dinh dưỡng. Kết quả thí nghiệm cho thấy rằng cây xà lách xoong thủy canh cho năng suất cao nhất khi được trồng trong điều kiện nhận được năng lượng ánh sáng ở mức 8,36 mol/m2/d (nhận được 25% ánh sáng cả ngày) và mức 16,75 mol/m2/d (tương đương 50% ánh sáng cả ngày). Hai loại dung dịch dinh dưỡng theo công thức của Johnson và Hoagland đều thích hợp cho thủy canh cây cải xà lách xoong.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 212-219
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...