Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 212-219
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 26/9/2014

Ngày chấp nhận: 07/11/2014

Title:

Control efficacy of a mixture of penoxsulam and butachlor as pre-emergence herbicide against important weeds on direct seeded rice in the Mekong Delta

Từ khóa:

Butachlor, lúa sạ, penoxsulam, tiền mọc mầm

Keywords:

Butachlor, direct seeded rice, penoxsulam, pre-emergence

 

ABSTRACT

Butachlor is a popular acetanilide selective herbicide used in direct seeded
and transplanted rice for several years, with high efficacy and good crop safety profile. However, the risk of herbicide resistance increases with the frequency of product application on the field over many years. Penoxsulam is a K3 group, triazolopyrimidine sulfonamides herbicide which can use as pre-emergence with broad spectrum bio-efficacy against several important weeds on direct seeded rice. The mixture of GF-2913 (10 g/l penoxsulam + 400 g/l butachlor + 40 g/l fenclorim) was tested across multiple rice cultivation areas in the Mekong Delta of Vietnam from 2011 to 2014. The result showed that when applied at 0 - 3 days after seeding, the GF-2913 at rate 512.5 g a.i/ha provided more than 95% control efficacy against all important weeds in direct seeded rice, with resulting weed control that was significantly better than butachlor 600EC (butachlor + fenclorim) at 600 g a.i/ha and pretilachlor 300 EC (pretilachlor + fenclorim) at 300 g a.i/ha. The mixture of GF-2913, at a dose 512.5 g/ ha, did not show significant impact on the germination of rice seed. Rice yields of the treatments which were treated with GF-2913 at a rate of 512.5 g a.i/ha, single butachlor + fenclorim at a rate of 600 g a.i/ha and pretilachlor + fenclorim at a rate of 300 g a.i/ha were higher than that of control about 33.3 %, 22.3 % and 24.4 % respectively.

TóM TắT

Butachlor là hoạt chất diệt cỏ tiền mọc mầm chọn lọc thuộc nhóm acetanilide được sử dụng phổ biến trên lúa sạ và lúa cấy từ lâu do có hiệu lực phòng trừ cỏ dại cao và an toàn trên lúa. Hiện nay, cỏ dại phát triển tính kháng đối với hoạt chất này ngày càng tăng. Penoxsulam là hoạt chất diệt cỏ thuộc nhóm triazolopyrimidine sulfonamides (nhóm K3) có thể sử dụng ở giai đoạn tiền mọc mầm với phổ diệt cỏ rộng. Hỗn hợp GF-2913 (10 g/l penoxsulam + 400 g/l butachlor + 40 g/l fenclorim) đã được thử nghiệm trên các vùng trồng lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long từ năm 2011 đến 2014. Kết quả cho thấy, khi xử lý ở giai đoạn từ 0 - 3 ngày sau khi sạ (NSS) với liều 512,5 g a.i/ha của hỗn hợp đã có hiệu quả diệt cỏ trên 95% đối với tất cả các nhóm cỏ quan trọng trên lúa sạ. Kết quả này cao hơn có ý nghĩa thống kê so với butachlor 600 EC (butachlor + fenclorim) ở liều 600 g a.i/ha và pretilachlor 300 EC (pretilachlor + fenclorim) ở liều 300 g a.i/ha. Hỗn hợp GF-2913 liều 512,5 g a.i/ha không ảnh hưởng đáng kể lên sự mọc mầm của lúa. Năng suất lúa được xử lý với hỗn hợp GF-2913 ở liều 512,5 g a.i/ha, butachlor 600 EC ở liều 600 g a.i/ha và pretilachlor 300 EC ở liều 300 g a.i/ha cao hơn năng suất của đối chứng lần lượt là 33,3 %, 22,2 % và 24,4 %.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 47-51
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...