Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 91-98
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 26/9/2014

Ngày chấp nhận: 07/11/2014

Title:

Evaluation of the growth and development of four ornamental pepper varieties grafted onto ?Thien Ngoc? pepper in hydroponic

Từ khóa:

Ghép, ớt kiểng, thủy canh, trang trí

Keywords:

Decoration, graft, hydroponic, ornamental pepper

ABSTRACT

This study was conducted at net house (nilon roof) for vegetable research, college of Agriculture and Applied Biology, Can Tho University, from October 2012 to March 2013 to creat grafted pepper plants in hydroponic cultures, two varieties with different fruit shapes and colors for decoration. The experiment was set up in randomized complete block design, 4 treatments including 4 cultivars: 1/ Dai Tim, 2/ Dai Trang, 3/ Trang Tam Giac, 4/ Ot Ca grafted onto Thien Ngoc rootstock. The results showed that combination of one variety grafted onto Thien Ngoc rootstock and grew hydroponic to create two grafted plants with two fruit shapes and multicolors (white, purple, orange, red changes of fruit ripening) for decoration. At 60 days after grafting, grafted plants of 4 grated combinations obtained height from 19.13-36.28 cm (very short) and canopy diameter from 8.02-16.08 cm (very small). Each grafted combination had a distinct beauty, small canopy was very suitable for decoration on the desk, white roots suspending in water can be seen. ?Ot Ca? and ?Trang Tam Giac? ornamental pepper varieties grafted onto Thien Ngoc rootstock in hydroponic cultures was very beautiful.

TóM TắT

Đề tài được thực hiện tại nhà lưới nghiên cứu rau, Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ, từ tháng 10/2012 đến tháng 3/2013, nhằm tạo cây ớt kiểng ghép thủy canh có hai giống với hai dạng trái và nhiều màu sắc trái khác nhau để trang trí. Thí nghiệm được bô? tri? theo thê? thư?c hoa?n toa?n ngâ?u nhiên gô?m 4 nghiê?m thư?c la? 4 giô?ng ơ?t kiê?ng (đặt tên theo hình dạng màu sắc trái) ghe?p trên cu?ng 1 loa?i gô?c ơ?t Thiên Ngọc: 1/ Dài Tím, 2/ Dài Tră?ng, 3/ Trắng Tam Giác, 4/ ớt Cà. Kết quả cho thấy ghép kết hợp một giống ớt kiểng trên gốc ớt Thiên Ngọc và thủy canh đã tạo cây ớt kiểng ghép thủy canh có hai da?ng tra?i vơ?i nhiê?u ma?u să?c đa da?ng (tră?ng, ti?m, cam, đo? thay đổi từ lúc trái non đến chín). Va?o thơ?i điê?m 60 ngày sau khi ghép, cây ớt ghép của 4 tổ hợp đạt chiê?u cao 19,13-36,28 cm (rất thấp) và đường kính tán 8,02-16,08 cm (rất nhỏ). Mỗi tổ hợp ghép đều mang một vẻ đẹp riêng, tán cây nhỏ phù hợp chưng trên bàn, quan sát được bộ rễ trắng nằm lơ lửng trong nước. Các giống ớt Cà và Trắng Tam Giác ghép trên gốc ớt Thiên Ngọc thủy canh cho cây ớt kiểng ghép đặc sắc nhất.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 93-99
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...