Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 93-99
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 05/08/2016

Ngày chấp nhận: 26/10/2016

 

Title:

Effects of four substrates on growth and development of grafted ornamental peppers

Từ khóa:

Đất, giá thể, ớt kiểng, rong biển, tro trấu, xơ dừa

Keywords:

Burned rice husk, coconut powder, grafted ornamental pepper, seaweed compost, soil

ABSTRACT

The experiment was conducted at greenhouse for vegetable research, College of Agriculture and Applied Biology, Can Tho University, from April to November in 2013 to determine suitable substrates for ornamental pepper grafted on Thien Ngoc local variety. The experiment was set up in randomized complete design with 10 replications of 4 treatments: (1) 100% coconut powder as control, (2) 50% coconut powder + 50% burned rice husk, (3) 50% coconut powder + 50% seaweed compost, (4) 50%  soil + 25%  coconut powder + 25% burned rice husk. Results showed that the treatment (substrate) 50% soil + 25% coconut powder + 25% burned rice resulted in best growth (plant height and caopy diameter) and yield (number of fruits) of grafted ornamental peppers (2 varieties/plant), which is 11.9 fruits/plant. It was followed by the mixtures of coconut powder and burned rice husk or seaweed compost (treatments 2 and 3) which gave medium growth and  8.6 to 9.9 fruits/plant. Coconut powder 100% as the control was the worst with 7.5 fruits/plant. The substrates with coconut powder resulted in stunted plant height, small canopy diameter, less fruit per plant. The mixture of 50% soil + 25% coconut powder + 25% burned rice husk should be used as substrate for small-scaled production of grafted ornamental peppers.

TÓM TẮT

Đề tài được thực hiện tại nhà lưới nghiên cứu rau sạch khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng từ tháng 4 - 11/2013 nhằm xác định loại giá thể phù hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của ớt kiểng ghép trên gốc ghép ớt Thiên ngọc (giống địa phương). Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên với 10 lần lặp lại, gồm 4 nghiệm thức là: (1) 100% xơ dừa: đối chứng, (2) 50% xơ dừa + 50% tro trấu, (3) 50% xơ dừa + 50% rong biển, (4) 50% đất + 25% xơ dừa + 25% tro trấu. Kết quả cho thấy, tổ hợp giá thể 50% đất + 25% xơ dừa + 25% tro trấu cho cây ớt kiểng ghép (2 giống/cây) sinh trưởng tốt nhất về chiều cao, đường kính tán và số trái trên cây (11,9 trái/cây), kế đến là tổ hợp giá thể xơ dừa kết hợp với trấu hoặc rong biển (50% xơ dừa + 50% tro trấu và 50% xơ dừa + 50% rong biển) cho cây ớt kiểng ghép sinh trưởng trung bình về chiều cao cây, đường kính tán và số trái trên (8,6 - 9,9 trái/cây). Giá thể đơn thuần xơ dừa (100% xơ dừa (Đối chứng)) cho kết quả kém nhất về chiều cao, đường kính tán và số trái trên cây (7,5 trái/cây). Các loại giá thể có xơ dừa cây thấp, tán nhỏ, ít trái hơn. Trồng ớt kiểng ghép với qui mô nhỏ có thể sử dụng giá thể 50% đất + 25% xơ dừa + 25% tro trấu.

Trích dẫn: Lý Hương Thanh, Trần Thị Ba, Võ Thị Bích Thủy và Nguyễn Thị Tuyết Nhung, 2016. Ảnh hưởng của bốn loại giá thể đến sự sinh trưởng và phát triển ớt kiểng ghép. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Nông nghiệp (Tập 3): 93-99.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 91-98
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...