Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 105-112
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 26/9/2014

Ngày chấp nhận: 07/11/2014

Title:

Studies on biological characteristics of Paecilomyces javanicus  fungal infection on mealybug in the Mekong Delta

Từ khóa:

Paecilomyces javanicus, môi trường dinh dưỡng, nấm ký sinh côn trùng, rệp sáp giả, thuốc trừ nấm

Keywords:

P. javanicus, medium nutrion, Entomopathogenic fungi, Mealybug, fungicides

ABSTRACT

The experiment was conducted to aims at: examine the impact of nutritive ingredients on the growth of fungi Paecilomyces javanicus; evaluate the sporulation of fungi P. javanicus; test the detrimental effect of fungicides to the growth of P. javanicus. The result showed that SDAY3 medium was suitable for the growth of P. javanicus fungi. After 14 days of inoculation, P. javanicus fungi sporulated 108 conidia x cm-2, respectively. In in vitro condition, the five tested fungicides had detrimental effect on the growth of P. javanicus at the recommended dose. Of which Hexaconazole resulted the highly adverse impact while Carbendazim shown the slightly adverse effect on the growth of two tested fungi.

TóM TắT

Thí nghiệm được thực hiện nhằm mục đích: nghiên cứu ảnh hưởng của nguồn dinh dưỡng đến sự phát triển của nấm tím Paecilomyces javanicus; khả năng hình thành bào tử của các chủng nấm P. javanicus và ảnh hưởng của một số loại thuốc trừ nấm đến sự phát triển của nấm này. Kết quả cho thấy môi trường SDAY3 là môi trường thích hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của nấm P. javanicus. Sau 14 ngày nuôi cấy nấm P. javanicus cho mật số bào tử 108/cm2. Trong điều kiện in vitro cho thấy cả năm loại thuốc trừ bệnh đều ảnh hưởng đến sự phát triển của nấm P. javanicus ở liều khuyến cáo (ảnh hưởng cao nhất là hoạt chất Hexaconazole và Carbendazim và thấp nhất là hoạt chất Mancozeb).

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...