Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 189-193
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 26/9/2014

Ngày chấp nhận: 07/11/2014

Title:

Insect pests and mites on Jasminum sambac L. and biological characteristics of the  common ones

Từ khóa:

Cây Lài, côn trùng, nhện, sự gây hại, vòng đời

Keywords:

Damage, insects, Jasminum sambac, life cycle, mites

ABSTRACT

Through the field surveys in the three provinces of Tien Giang, Tra Vinh,
Ben Tre and district 12, Ho Chi Minh city during the period 2008 - 2010,
15 insects pests and mites on jasmine plants were recorded, they were Contarinia sp. (Diptera:Cecidomyidae), Hendecasis duplifascialis Hampson (Lepidoptera:Pyralidae) and Palpita sp. (Lepidoptera:Crambidae), Adoxophyes privatana Walker, Archips micaceana Walker (Lepidoptera: Tortricidae), Nausinoe geometralis  Guenée (Lepidoptera:Pyralidae), Lawana conspersa (Walker) (Homoptera: Flatidae), Thrips orientalis Bagnall, Thrips
hawaiiensis Morgan (Thysanoptera:Thripidae), Corythauma ayyari (Drake) (Hemiptera:Tingidae, Pinnaspis sp. (Homoptera:Diaspidae), Coccus sp. (Homoptera:Coccidae), Dialeurodes sp. (Homoptera: Aleyrodidae) and two spider mites Tetranychus cinnbarinus Boisd and Tetranychus urticae Koch (Acari:Tetranychidae). Among these 15 species of insects and mites discovered on jasmine, Contarinia sp., Hendecasis duplifascialis, Palpita sp. and Thrips hawaiensis Morgan were the four most important. Through the research, the biology of Hendecasis duplifascialis, Palpita sp., Nausinoe geometralis and Corythauma ayyari was also studied.

TóM TắT

Qua điều tra các vườn Lài trên  4 địa bàn thuộc 3 tỉnh Tiền Giang, Trà Vinh, Bến Tre và quận 12 (tp. Hồ Chí Minh) trong thời gian 2008 ? 2010, nghiên cứu đã phát hiện được 15 loài côn trùng và nhện gây hại trên các vườn lài, bao gồm Contarinia sp. (Diptera-Cecidomyidae), Hendecasis duplifascialis Hampson (Lepidoptera:Pyralidae), Palpita sp. (Lepidoptera:Crambidae), Adoxophyes privatana Walker và Archips micaceana Walker (Lepidoptera: Tortricidae), sâu kéo màng Nausinoe geometralis (Lepidoptera:Pyralidae), rầy bướm Lawana conspersa (Walker) (Homoptera:Flatidae), bọ trĩ Thrips orientalis Bagnall,
bọ trĩ Thrips hawaiiensis Morgan (Thysanoptera:Thripidae), bọ xít lưới Corythauma ayyari (Drake) (Hemiptera:Tingidae), rầy phấn trắng Dialeurodes sp. (Homoptera:Aleyrodidae), rệp dính Coccus sp., rệp sáp Pinnaspis sp. (Homoptera:Diaspidae) và 2 loài nhện Tetranychus cinnabarinus Boisd và T. urticae Koch. Trong 15 loài côn trùng và nhện đã được phát hiện trên, cây hoa Lài, Contarinia sp., Hendecasis duplifascialisPalpita sp. và Thrips hawaiiensis là 4 loài gây hại quan trọng nhất. Kết quả nghiên cứu cũng xác
định được một số đặc điểm sinh học có liên quan đến sự phát triển và gây hại của 4 loài Hendecasis duplifascialis, Palpita sp., Nausinoe geometralisCorythauma ayyari.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...