Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 28-34

Thông tin chung:

Ngày nhận: 26/9/2014

Ngày chấp nhận: 07/11/2014

Title:

Effect of water addition and hydrolysis of purple sweet potato flour by ?-amylase

Từ khóa:

Nước, thủy phân, enzyme, tinh bột, khoai lang tím

Keywords:

Water, hydrolysis, enzyme, starch, purple sweet potato

ABSTRACT

The purple sweet potato is rich in flavor and a good contribution of human nutrition benefits. This study was undertaken to gradually select the appropriate parameters for the processing of purple sweet potato milk. The ratio of water to materials (1:1, 2:1, 3:1) was designed for the study. The ?-amylase enzyme (Termamyl SC) was then used to hydrolyze the purple sweet potato flour at temperatures ranging from 70 to 90oC during 20 to 60 minutes with the enzyme concentration used from 0.02 to 0.08%. The quality indices were observed in this study including Brix, viscosity and efficiency.

Results of the study showed that the proportion of water and purple sweet potato was selected for hydrolysis preferably 2:1 (w/w). Besides, high recovery efficiency of starch hydrolysis was achieved at temperature of 80°C during 40 min with ?-amylase concentration of 0.05%. This process is good support for further processing of the purple sweet potato milk.

TóM TắT

Khoai lang tím giàu hương vị và đóng góp tốt cho cơ thể người các lợi ích dinh dưỡng. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm từng bước chọn các thông số thích hợp cho quá trình chế biến sữa từ nguồn khoai lang tím Nhật. Tỷ lệ nước/nguyên liệu thay đổi (1:1; 2:1; 3:1) được khảo sát và tiếp tục bố trí cho công đoạn thủy phân tinh bột khoai lang tím bằng enzyme
?-amylase Termamyl SC ở các nhiệt độ từ 70 đến 90oC trong thời gian 20 đến 60 phút với các nồng độ enzyme sử dụng (0,02 đến 0,08 %). Các chỉ tiêu chất lượng được kiểm soát trong nghiên cứu này bao gồm độ Brix, độ nhớt và hiệu suất thu hồi.

Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ nước và khoai lang tím được chọn cho quá trình thủy phân tốt nhất là 2:1 (w/w). Bên cạnh đó, hiệu suất thu hồi dịch thủy phân cũng đạt được cao nhất khi thực hiện quá trình thủy phân tinh bột khoai lang ở 80oC trong thời gian 40 phút cùng với nồng độ ?-amylase sử dụng là 0,05%. Tiến trình này hỗ trợ tốt cho việc chuẩn bị nguyên liệu (dạng dịch đường) cho quá trình chế biến sữa từ khoai lang tím Nhật ở các công đoạn tiếp theo.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...