Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 68-75
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 26/9/2014

Ngày chấp nhận: 07/11/2014

Title:

Factors affecting to the extraction of bioactive compounds in Pouzolzia zeylanica (L). Benn

Từ khóa:

Hoạt chất sinh học, nhiệt độ, thời gian, pH, cây thuốc dòi

Keywords:

Bioactive compounds, temperature, time, pH, ?thuoc gioi? plant

ABSTRACT

Refreshment drink is traditionally called for cooked juice from natural herbs containing pharmaceutics, being extracted from different plants which are useful for cleanse the body. ?Thuoc doi? (or called ?Bo mam?) (Pouzolzia zeylanica L. Benn) is a typical type is known.

The study was carried out to optimize the extraction of compounds with high biological activity (anthocyanins, tannins, total polyphenols and total soluble solid content) from medicinal plants. The process was investigated in the temperatures ranging of 70 to 90oC during 10 to 30 minutes and controlled pH (3 to 6). The results showed that the good conditions for extracting bioactives from ?thuoc doi? plant is 90oC and 20 minutes of boiling. The pH of extraction about 4 in combination with the stirring process recovered the highest content of bioactive compounds from ?thuoc doi? plant.

TóM TắT

Nước mát là tên gọi dân gian của các loại nước nấu từ các loại cây tự nhiên có chứa dược liệu giúp thanh nhiệt cơ thể. Cây thuốc dòi (hay còn gọi là ?Bọ mắm?) (Pouzolzia zeylanica L. Benn) là một loại điển hình được biết đến với tính mát và nhiều tác dụng tốt. Nghiên cứu được thực hiện nhằm tối ưu hóa quá trình trích ly các hợp chất có hoạt tính sinh học cao (hàm lượng anthocyanin, tannin, polyphenol tổng số và tổng chất khô hòa tan) từ cây thuốc dòi. Các thông số khảo sát trong quá trình trích ly bao gồm nhiệt độ (70á90oC), thời gian (10á30 phút) và pH (3á6). Kết quả nghiên cứu cho thấy nhiệt độ tốt cho quá trình trích ly các hoạt chất sinh học từ cây thuốc dòi (dạng cắt khúc) là 90oC trong thời gian 20 phút. pH dịch trích khoảng 4 kết hợp với quá trình khuấy trộn cho hiệu suất thu hồi các hoạt chất sinh học từ nguyên liệu là cao nhất.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...