Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 84-91
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 26/9/2014

Ngày chấp nhận: 07/11/2014

Title:

Optimization of starch corn saccharification with glucoamylase

Từ khóa:

Chất khô hòa tan, đường khử, glucoamylase, nhiệt độ, thời gian

Keywords:

Glucoamylase, reducing sugar, soluble solid content, temperature, time

ABSTRACT

A process was explored for continuous enzymatic liquefaction of corn starch and subsequently saccharification to glucose. The process appeared to be quite efficient for conversion of starch to glucose and should be adaptable to corn milk processes. The effect on substrate saccharification of variables such as level of glucoamylase (0.05-0.15%), hydrolysis temperatures (60ữ70oC) and time (30 to 240 min) was studied. The degree of saccharification was assessed by determining the rate and extent of soluble solid content and glucose formed after glucoamylase treatment. Analyzed results using response surface models showed optimal conditions for hydrolyzation of corn starch by glucoamylase (enzyme concentration of 0.12% at temperature of 66.76oC during 237 to 240 minute) gave product with the highest reducing sugar content (13.61 ±  0.143%).

TóM TắT

Tiến trình đường hóa dịch tinh bột bằng enzyme gluco-amylase được thực hiện nối tiếp quá trình xử lý dịch hồ hóa tinh bột bắp nếp bằng enzyme a-amylase. Tiến trình này tỏ ra có hiệu quả trong xử lý chuyển hóa tinh bột thành đường glucose, thích hợp cho công nghệ sản xuất sữa bắp. ảnh hưởng của các nhân tố trong quá trình đường hóa được thực hiện, bao gồm tỷ lệ enzyme glucoamylase (0,05ữ0,15%), nhiệt độ (60ữ70oC) và thời gian thủy phân được thực hiện trong khoảng 30 đến 240 phút. Mức độ đường hóa được kiểm soát bằng tốc độ tạo thành các chất khô hòa tan và hàm lượng đường khử (glucose) sau các điều kiện xử lý bằng enzyme glucoamylase. Kết quả phân tích bằng sử dụng mô hình bề mặt đáp ứng cho thấy điều kiện tối ưu để thủy phân tinh bột bắp bằng glucoamylase với nồng độ enzyme 0,12% ở nhiệt độ 66,76oC trong 237 đến 240 phút cho hàm lượng đường khử đạt được cao nhất (13,61 ± 0,143%).

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...