Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 6 (2018) Trang: 12-19
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 13/11/2017
Ngày nhận bài sửa: 06/03/2018

Ngày duyệt đăng: 30/08/2018

 

Title:

Impact of groundwater resources degradation on agriculture in the coastal area of Vinh Chau District, Soc Trang Province

Từ khóa:

Khai thác nước dưới đất, Nước dưới đất, suy giảm nước dưới đất, thị xã Vĩnh Châu

Keywords:

Groundwater, groundwater depletion, groundwater exploitation, Vinh Chau town

ABSTRACT

The research was done to assess the impact of groundwater resources degradation on agriculture in the coastal area of Vinh Chau District, Soc Trang Province. The structured and semi-structured interviewing method (households and local government) was used to determine the impact of declining groundwater resources on to agricultural cultivation (vegetable and aquaculture growing) of local farmers. The obtained results showed that the groundwater resources have had signs of degradation, causing impacts on exploitation and use of groundwater especially in agriculture and aquaculture. In particular, groundwater resources degradation have caused difficulties in extracting to irrigation leading to the increase of time and cost in irrigating, upgrading of pumping equipment. Moreover, groundwater resources degradation has also led to the increase in the number of well (drilling deeper wells in order to ensure enough water for irrigation because of the shortage of water of the former wells). The result of the study is the basis for supporting decision, planning, management and mining licensing for coastal provinces in the Mekong Delta.

TÓM TẮT

Nghiên cứu thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng sự suy giảm nguồn tài nguyên nước dưới đất đến các hoạt động sản xuất nông nghiệp tại vùng ven biển thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Phương pháp phỏng vấn cấu trúc và bán cấu trúc (hộ gia đình và cán bộ địa phương chuyên trách về lĩnh vực quản lý tài nguyên nước) được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của sự suy giảm nguồn tài nguyên nước dưới đất đến các hoạt động sản xuất nông nghiệp (trồng màu, thủy sản) của người dân địa phương. Kết quả nghiên cứu cho thấy nguồn tài nguyên nước dưới đất tại Vĩnh Châu đang có dấu hiệu suy giảm, từ đó, gây ảnh hưởng đến việc khai thác và sử dụng nguồn nước đặc biệt là trong sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, cụ thể gây khó khăn trong việc bơm nước tưới cho cây trồng như làm tăng thời gian bơm nước (làm tăng chi phí điện/xăng, dầu), nâng cấp thiết bị bơm (bằng cách mua thêm các thiết bị bơm nước mới). Ngoài ra, kết quả nghiên cứu còn cho thấy rằng sự suy giảm nguồn nước dưới đất còn là nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng về số lượng giếng khoan (khoan thêm giếng sâu hơn để đảm bảo đủ nguồn nước tưới cho hiện tại và tương lai) do giếng khoan trước đó áp lực nước bơm lên rất yếu hoặc bơm không lên nước. Kết quả của nghiên cứu có ý nghĩa rất lớn trong việc hỗ trợ ra quyết định trong công tác quy hoạch, quản lý và cấp phép khai thác của ngành đặc biệt là các tỉnh ven biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Trích dẫn: Trần Thị Lệ Hằng, Nguyễn Lê Trạng, Nguyễn Thái Ân và Văn Phạm Đăng Trí, 2018. Ảnh hưởng của sự suy giảm nguồn nước dưới đất đến sản xuất nông nghiệp tại vùng ven biển thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(6A): 12-19.

Các bài báo khác
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 139-149
Tải về
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 178-186
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...