Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 44 (2016) Trang: 1-8
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 03/03/2016

Ngày chấp nhận: 25/07/2016

 

Title:

On the semicontinuity of vector mappings and properties of the solutions to vector equilibrium problems

Từ khóa:

Nửa liên tục trên/dưới theo nón thứ tự, bài toán cân bằng, tính ổn định, sự đặt chỉnh theo các nhiễu, sự đặt chỉnh duy nhất theo các nhiễu

Keywords:

Upper/lower semicontinuity involving ordered cone, equilibrium problems, stability, well-posedness under perturbations, uniquely well-posed under perturbations 

ABSTRACT

In this paper, we study some important properties of the upper and lower semicontinuity involving ordered cone of vector mappings. Using these generalized semicontinuities mappings together with some assumptions related to continuity property, we  investigate the properties of the solutions to weak and strong vector equilibrium problems in normed space. All the kinds of properties are considered such as  the compactness of the solution sets, the upper semicontinuity of the solution mappings and the well-posedness for the considered problems.

TÓM TẮT

Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu các tính chất của các hàm vector nửa liên tục trên và nửa liên tục dưới theo nón thứ tự. Sử dụng các hàm nửa liên tục suy rộng này cùng với một số giả thiết liên quan đến tính liên tục, chúng tôi đã nghiên cứu các tính chất của nghiệm bài toán cân bằng vector mạnh và cân bằng vector yếu trong không gian định chuẩn. Các tính chất được khảo sát ở đây bao gồm: tính compact của các tập nghiệm, tính nửa liên tục trên của các ánh xạ nghiệm và các dạng đặt chỉnh của các bài toán được xem xét.

Trích dẫn: Đặng Thị Mỹ Vân, 2016. Tính nửa liên tục của hàm vector và các tính chất nghiệm của bài toán cân bằng vector. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 44c: 1-8.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...