Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số 3 (2020) Trang: 38-43
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 26/12/2019
Ngày nhận bài sửa: 09/04/2020

Ngày duyệt đăng: 29/06/2020

 

Title:

Synthesizing 3D crystalline metal organic framework based on catecholate linker

Từ khóa:

Catecholate, cấu trúc tinh thể 3D, srs topology, vật liệu khung cơ kim

Keywords:

Catecholate, 3D crystalline structures, srs topology, metal organic frameworks

ABSTRACT

In this study, a 3D crystalline metal organic framework based on catecholate linkers was successfully synthesized. The resulting material was obtained by combining titanium isopropoxide (TTIP) and H6THO (where THO6- = triphenylene-2,3,6,7,10,11-hexakis(olate)), known as Ti-76. Its crystallinity was analyzed based on powder X-ray diffraction (PXRD) in combining with the charge-flipping method, by using the program “superflip”. The result showed that the obtaining material is highly crystalline with 3D framework as expected. More specifically, solution was obtained in P21 3 space group with cell parameter a = 17.996 Å. The topology was also determined srs net with double interpenetration.

TÓM TẮT

Trong nghiên cứu này vật liệu khung cơ kim cấu trúc tuần hoàn không gian 3 chiều đã được tổng hợp thành công dựa trên dẫn xuất của phenol. Vật liệu được tạo thành do sự kết hợp giữa titanium isopropoxide (TTIP) và hợp chất H6THO (trong đó THO6- = triphenylene-2,3,6,7,10,11-hexakis(olate)), được gọi là Ti-76. Độ kết tinh của vật liệu được phân tích dựa trên nhiễu xạ tia X dạng bột (PXRD). Cấu trúc của vật liệu được phân tích dựa trên giản đồ PXRD kết hợp với phương pháp “charge filipping”, sử dụng phần mềm “superflip”. Kết quả cho thấy vật liệu có độ kết tinh cao, có cấu trúc tuần hoàn không gian ba chiều như mong đợi. Cụ thể, vật liệu kết tinh với kiểu mạng tinh thể lập phương với nhóm đối xứng P213 và kích thước ô mạng cơ sở, a = 17,996 Å.  “Topology” của vật liệu cũng được xác định, srs với khung sườn đan xen bậc 2.

Trích dẫn: Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Thị Diễm Hương và Hồ Bá Duy, 2020. Tổng hợp vật liệu khung cơ kim cấu trúc tinh thể 3D dựa trên dẫn xuất của phenol. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(3A): 38-43.

Các bài báo khác
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 65-71
Tải về
1 (2012) Trang: 367
Tạp chí: IWAMSN 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...