Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 30 (2014) Trang: 39-47
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 23/05/2013

Ngày chấp nhận: 25/02/2014

 

Title:

Applying WebGIS technology to managing the water data of Can Tho City

Từ khóa:

Thuỷ lợi, SharpMap, Cơ sở dữ liệu không gian, SQL Server 2008, WebGIS

Keywords:

Water management, SharpMap, spatial database, SQL Server 2008, WebGIS

ABSTRACT  

The complex river and canal network of Can Tho city plays an important role in the city?s agricultural production. Therefore, it is very necessary to have a efficient data management system to manage the data of this network. However, at present this work is often done by hand with the large data and maps stored in paper documents. Thus, the water management gets a lot of difficulty, especially some tasks like updating, querying, and sharing data in both spatial and nonspatial information. The WebGIS application was built by using ASP.NET programming language, the spatial database on SQL Server 2008, and the open source library SharpMap, with many powerful features that support to design the WebGIS interface used for designing online map web pages more visually and lively. Using the web interface, users can do statistics on the data, and create the thematic maps of rivers, canals, dikes, and drains by clicking on maps, ticking checkboxes, selecting from dropdownlists, or typing in textboxes to display the results anywhere and anytime.

TóM TắT

Mạng lưới sông ngòi và kênh rạch chằng chịt của thành phố Cần Thơ giữ vai trò quan trọng cho sản xuất nông nghiệp của thành phố. Do đó, việc quản lý các dữ liệu của mạng lưới này rất cần thiết có một hệ thống quản lý dữ liệu hiệu quả. Tuy nhiên, hiện nay công tác này được thực hiện một cách thủ công, một lượng lớn dữ liệu và bản đồ đang được lưu giữ trên hồ sơ giấy dẫn đến công tác quản lý dữ liệu thủy lợi gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là công tác lưu trữ, cập nhật, truy xuất và chia sẻ dữ liệu cả thông tin thuộc tính và không gian. Hệ thống WebGIS được xây dựng trên nền tảng của ngôn ngữ lập trình ASP.NET, cơ sở dữ liệu không gian được đưa vào hệ quản trị SQL Server 2008 và thư viện lập trình nguồn mở SharpMap, với nhiều tính năng mạnh mẽ hỗ trợ thiết kế giao diện WebGIS, được sử dụng để thiết kế trang web với các bản đồ trực tuyến trực quan và sinh động. Dựa vào giao diện web, người dùng có thể thực hiện các thống kê dữ liệu và tạo các bản đồ chuyên đề về sông ngòi, kênh rạch, đê bao và các công trình cống thủy lợi bằng cách thực hiện các điều kiển nhấp chuột lên bản đồ, đánh dấu vào hộp tùy chọn, lựa chọn thông tin trong danh sách, đánh chữ vào hộp văn bản để trình bày các kết quả truy vấn ở mọi lúc và mọi nơi.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...