Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
1 (2014) Trang: 129-130
Tạp chí: VIETNAM MALAYSIA INTERNATIONAL CHEMICAL CONGRESS (VIMCC) SCIENTIFIC PROGRAMME, November, 7-9, 2014
Liên kết:

A new, efficient method for the construction of 4H-quinolizin-4-one based core structure has been successfully developed. The synthesis made use of a two step sequence including the Stobbe condenzation followed by cyclization starting from the commercially available pyridine-2-carbaldehyde. The structure of the formed 4-oxo-4H-quinolizine-2-caboxylate was fully confirmed by MS, 1H-NMR, 13C?NMR, COSY, DEPT, HMBC and HSQC spectra. The ethyl carboxylate moiety was then further functionalized via direct aminolysis, benzimidazolization and aldol condensation to afford the corresponding 4-oxo-4H-quinolizine-2-carboxamides (4a-h), 4-oxo-4H-quinolizine-2-benzimidazole (7) and 2-((E)-3-(4-aminophenyl)-3-oxoprop-1-enyl)-4H-quinolizin-4-one (8), respectively in reasonable to good yields. 

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...