Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
ISBN: 978-604-913-165-3 (2013) Trang: 122-129
Tạp chí: Hội nghị khoa học công nghệ quốc gia lần thứ VI: Nghiên cứu cơ bản và Ứng dụng CNTT, Huế, 6/2013

Bài báo nghiên cứu dữ liệu về lưu lượng và các qui luật của cường độ lưu lượng gọi vào hệ thống tiếp nhận cuộc gọi. Trên cơ sở tiếp cận về hồi quy tuyến tính, việc đánh giá các mức lưu lượng và quy luật lưu lượng hiện nay, một số mô hình dự báo lưu lượng gọi vào hệ thống được đề xuất xây dựng, đặc biệt chú ý đến những múi giờ có đỉnh lưu lượng cao trong ngày (múi giờ 12, 20). Mục tiêu của mô hình dự báo nhằm hỗ trợ người quản lý quyết định việc bố trí và sử dụng nguồn nhân lực một cách hiệu quả, đảm bảo mức dịch vụ đã cam kết. Bên cạnh đó, bài báo cũng đề xuất một số phương án thực nghiệm để lựa chọn mô hình hồi qui tốt nhất với đặc điểm lưu lượng thực tế tại công ty Mobitechs.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...