Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Nguyễn Võ Châu Ngân (2018) Trang: 81 - 93
Tạp chí: Lục bình - Tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học

Nghiên cứu “Khả năng sinh biogas của lục bình ở các kích cỡ nghiền nhỏ” được thực hiện nhằm xác định kích cỡ nguyên liệu có khả năng sinh biogas tốt nhất của lục bình (LB). Thí nghiệm ủ theo mẻ trong bình ủ yếm khí 21 L được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 kích cỡ lục bình gồm 0,05 cm; 0,2 cm; 0,5 cm; 1 cm và không cắt trong 60 ngày; mỗi nghiệm thức có 5 lần lặp lại ở điều kiện phòng thí nghiệm. Ở hầu hết các nghiệm thức các giá trị nhiệt độ, pH, redox, độ kiềm nằm trong khoảng thích hợp cho hoạt động của các vi sinh vật sinh khí mê-tan. Năng suất sinh biogas của nghiệm thức LB 0,05 cm (681 L/kg VSphân hủy) thấp nhất và khác biệt so với các nghiệm thức LB 0,2 cm; LB 0,5 cm; LB 1 cm và LB không cắt dao động từ (798 - 843 L/kg VSphân hủy). Thành phần khí CH4 của các nghiệm thức có xu hướng tăng dần theo quá trình ủ, bắt đầu từ ngày thứ 21 đến hết thời gian thí nghiệm, %CH4 của các nghiệm thức đạt từ 43,2 - 49,8% phù hợp sử dụng cho đun nấu.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...