Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2014) Trang: 88
Tạp chí: AQUACULTURE AND ENVIRONMENT: A focus in the Mekong Delta, Viet Nam, April 3-5, 2014, Can Thi University, Can Tho city, Viet Nam
Liên kết:

A research on the effects of low pH on growth and survival rate of freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii) from post larvae to juvenile was carried-out with four treatments at the different pH values 5,6,7 and 8 (control). The stocking density was 30 PL/160L tank and PL were nursed. The results showed that pH, water temperature, dissolved oxygen, NH4+, NO3- during the experimental for 75 days period were suitable for prawn. The survival rate of freshwater prawn fluctuated from 53.3 to 75.6 %. The final mean weights of freshwater prawn were 0.5 - 2.2 g/juvenile. The daily weight gain of prawn fluctuated from 6.1 to 20.8 mg/day. Treatment IV was the highest survival rate of 75.6 %; at the different significance

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...