Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2014) Trang: 48
Tạp chí: 4th International Fisheries Symposium, Surabaya-Indonesia, 30-31th October, 2014
Liên kết:

Streptococcosis caused significant economic losses for fish farming industry in the world. Six different streptococcus species are considered potential ?sh pathogens: Lactococcus garvieae, Lactococcus piscium, Streptococcus iniae, Streptococcus agalactiae, Streptococcus parauberis and Vagococcus salmoninarum. Information on the characteristics of streptococcal clinical isolates from red tilapia cultured in Mekong Delta, Vietnam is limited. The aim of this study was to access the prevalence and genotypic diversity among streptococcal clinical isolates recovered from cultured red tilapia in Mekong Delta, Vietnam. The present study provides useful molecular information for streptococcal clinical isolates in Vietnam compared with those from different hosts and geographic locations.

Các bài báo khác
Số 02 (2016) Trang: 84-89
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...