Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2015) Trang: 201-206
Tạp chí: VB Foodnet Conference
Liên kết:

Fruit juice is made from Ha Chau Burmese grape, a specialty fruit of Phong Dien district in Can Tho city. The results showed that the pasteurized juice at 900C during 1140 s still contain high bioactive compounds such as total phenolic compounds (242,367 mgGAE/L Polyphenol), total flvonoid compounds (15,2 mgQE/L ), total antioxidant expressed in DPPH free scavenging IC 50 value (IC 50 57,15%)  and vitamin C (0,0009 %mg/ml). The research confirmed that pasteurized Ha Chau  can be a potential nutritional product to diversity the beverage juice in Mekong Delata, especially in Can Tho city.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...