Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
3 (2016) Trang: 47-49
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo nghiên cứu khoa học về công tác GDTC các trường ĐH, CĐ khu vực ĐBSCL mở rộng lần thứ ba năm 2016
Liên kết:

Kiểm nghiệm được hiểu là kiểm tra bằng thực nghiệm, bằng thực tế để đánh giá chất lượng đã được kiểm nghiệm qua thực tế. Trong nghiên cứu khoa học thể dục thể thao phương pháp kiểm nghiệm tiêu chuẩn phân loại thể lực có thể tiến hành kiểm tra bằng thực tế. Trong quá trình tham giam giảng dạy giáo dục thể chất thì tiêu chuẩn đánh giá thể lực được coi là biện pháp quan trọng để mỗi sinh viên biết năng lực thể chất của mình đang ở mức nào để phấn đấu rèn luyện vươn lên mức cao hơn và nó giúp cho người làm công tác giáo dục thể chất có cơ sở điều chỉnh, điều khiển quá trình giảng dạy phù hợp với đặc điểm thể lực của sinh viên. Nhưng vấn đề đặt ra là liệu các chỉ tiêu, tiêu chuẩn được xây dựng có phù hợp hay chưa? Việc áp dụng các chỉ tiêu, tiêu chuẩn đó là hợp lý hay không?

Các bài báo khác
1 (2018) Trang: 206-211
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ CÔNG TÁC GDTC VÀ TDTT TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2018
(2017) Trang: 169-174
Tạp chí: HỘI NGHỊ KHOA HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG LẦN THỨ TƯ - 2017
(2017) Trang: 83-89
Tạp chí: HỘI NGHỊ KHOA HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG LẦN THỨ TƯ - 2017
02 (2015) Trang: 121-125
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI THẢO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG KHU VỰC ĐBSCL NĂM 2015
02 (2015) Trang: 79-84
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI THẢO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG KHU VỰC ĐBSCL NĂM 2015
178 (2013) Trang: 27-30
Tạp chí: Hôi nghi khoa hoc Giao duc thê chât cac trương Đai hoc va Cao đăng ĐBSCL lân thư nhât - 2014
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...