Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2017) Trang: 215-219
Tạp chí: HỘI NGHỊ KHOA HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG LẦN THỨ TƯ - 2017
Liên kết:

Môn bơi lội đã được Trường Đại học Cần Thơ đưa vào chương trình học tập của sinh viên chuyên ngành  Giáo dục thể chất. Là một giảng viên giảng dạy sinh viên chuyên ngành Giáo Dục Thể Chất trường Đại Học Cần Thơ, tôi muốn tìm hiểu quá trình học tập và thi kết thúc học phần của các sinh viên trong bộ môn, tôi nhận thấy sau khi môn bơi lội được đưa vào chương trình đào tạo, bên cạnh có một số thuận lợi thì còn gặp rất nhiều khó khăn như: thiếu cơ sở vật chất, sân bãi dụng cụ, học tập,… Xuất phát từ những yêu cầu cấp thiết trên, để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường nói chung và của bộ môn bơi lội nói riêng, tôi tiến hành nghiên cứu đề tài “Đánh giá mức độ hài lòng bộ môn bơi lội của sinh viên chuyên ngành Giáo dục thể chất khóa 38 Trường Đại học Cần Thơ học kỳ I năm học 2015 – 2016”

Các bài báo khác
01 (2019) Trang: 534-538
Tạp chí: KỶ YẾU NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ THỂ DỤC THỂ THAO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2019
3 (2016) Trang: 84-89
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo nghiên cứu khoa học về công tác GDTC các trường ĐH, CĐ khu vực ĐBSCL mở rộng lần thứ ba năm 2016
3 (2016) Trang: 71-74
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo nghiên cứu khoa học về công tác GDTC các trường ĐH, CĐ khu vực ĐBSCL mở rộng lần thứ ba năm 2016
02 (2015) Trang: 6-9
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI THẢO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG KHU VỰC ĐBSCL NĂM 2015
02 (2015) Trang: 64-68
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI THẢO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG KHU VỰC ĐBSCL NĂM 2015
178 (2013) Trang: 19-22
Tạp chí: Hôi nghi khoa hoc Giao duc thê chât cac trương Đai hoc va Cao đăng ĐBSCL lân thư nhât - 2014
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...