Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
1 (2013) Trang: 9-18
Tác giả: Đào Vũ Nguyên
Tạp chí: Hôi nghi khoa hoc Giao duc thê chât cac trương Đai hoc va Cao đăng ĐBSCL lân thư nhât - 2014
Liên kết:

Nghị quyết Trung Ương 4 (tháng 1/1993) về tiếp tục đổi mới sự nghiệp giáo dục và đào tạo đã chỉ rõ, cần ?đổi mới phương pháp dạy và học ở tất cả các cấp học, các bậc học? cần ?áp dụng những phương pháp giáo dục hiện đại để bồi dưỡng cho người học năng lực tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề?. Theo định hướng này, việc đổi mới phương pháp giáo dục là nhằm phát huy tính tích cực chủ động của người học. Nên, thường xuyên nêu lên những vấn đề và gợi ý, mục đích là để phát triển năng lực tự học. Từ đó, sinh viên có cơ hội tìm tòi, tự nghiên cứu và vận dụng năng lực tư duy để giải quyết vấn đề một cách tự chủ. Mặt khác, vai trò mới của người thầy, là phải biết chuyển quá trình đào tạo của nhà trường trở thành quá trình tự đào tạo, là người trọng tài đánh giá kết quả học tập, là người cố vấn giúp người học tự đánh giá, tự điều chỉnh theo yêu cầu của mục tiêu đào tạo, là người hướng dẫn cho người học hiểu biết là tự mình tìm ra kiến thức, có năng lực đặt vấn đề và giải quyết các nhiệm vụ ngay trong quá trình học tập ở trường, giải đáp được những câu hỏi, xử lý những tình huống, nâng cao và hiểu được tính phối hợp trao đổi với bạn, với thầy, với tập thể.

 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...