Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
số 13 (2014) Trang: 26-28
Tạp chí: Tài Nguyên và Môi Trường
Liên kết:

Đánh giá chất lượng nước mặt trên các sông, hồ lớn ngày càng cần thiết. Một mặt giúp cung cấp số liệu phục vụ cho các đề tài nghiên cứu, mặt khác giúp thành lập các bản đồ chất lượng nước phục vụ công tác quản lý. Hiện nay, việc quan trắc thường thực hiện các vị trí rời rạc và nhất thời. Số liệu thu được không đồng bộ, liên tục và không đủ cơ sở xây dựng các bản đồ chất lượng nước. Trong nghiên cứu này, bằng cách sử dụng thiết bị đo Multi-Parameter TROLL 9500 WQP-100 vad các công cụ GIS, tác giả đã thành lập bản đồ chất lượng nước cho lưu vực sông Tiền, sông Hậu và khu vực hồ Đá Đen trên một số chỉ tiêu cụ thể. Số liệu thu thập được có chất lượng và cho thấy tiện ích trong việc ứng dụng thành lập bản đồ chất lượng nước phục vụ nhu cầu quản lý nước mặt.

 


Vietnamese | English 
 
Vui lòng chờ...