Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2015) Trang:
Tạp chí: The 34th International Cosmic Ray Conference, July 30 to August 6, 2015, in The Hague, The Netherlands.
Liên kết:

The LOFAR Radboud Air Shower Array (LORA) is an array of 20 plastic scintillation detectors installed in the center of the LOFAR radio telescope in the Netherlands to measure extensive air showers induced by cosmic rays in the Earth’s atmosphere. The primary goals of LORA are to trigger the read-out of the LOFAR radio antennas to record radio signals from air showers, and
to assist the reconstruction of air shower properties with LOFAR by providing basic air shower parameters, such as the position of the shower axis on the ground, the arrival direction and the energy of the incoming cosmic ray. In this paper, we describe the various steps involved in the energy reconstruction of air showers measured with LORA, and present the all-particle cosmic ray energy  spectrum above 1016 eV reconstructed for the two extreme scenarios: pure protons and iron nuclei.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...