Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
226 (2021) Trang: 142-149
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công Nghệ Đại học Thái Nguyên

Bài toán định tuyến xe (VRP) là một trong những bài toán được sử dụng nhiều khi thiết kế mạng lưới vận tải tối thiểu chi phí. Vì thế, mục tiêu của nghiên cứu này là nhằm xác định và lựa chọn phần mềm tối ưu phù hợp có thể mang lại hiệu quả cao cho từng dạng bài toán. Theo đó, các mô hình Quy hoạch tuyến tính nguyên (MILP) được đề xuất cho các dạng bài toán VRP, VRP có xem xét tải trọng (CVRP), VRP có xem xét thời gian (VRPTW) và VRP có xem giao nhận hàng và thời gian giao nhận (VRPPDTW) được xây dựng và giải bằng các phần mềm Gurobi, Cplex và Lingo. Các mô hình đề xuất được kiểm tra tính khả thi thông qua một ví dụ và sau dó được sử dụng để so sánh sự hiệu quả của các phần mềm này. Bên cạnh đó, nghiên cứu thực hiện phân tích độ nhạy để xác định các yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất đến hàm mục tiêu chi phí. Kết quả từ các mô hình cho thấy, phần mềm Gurobi có thể hỗ trợ người ra quyết định đạt được kết quả tốt hơn về giá trị của hàm mục tiêu và thời gian giải so với các phần mềm khác.

 
Các bài báo khác
(2020) Trang: 562-568
Tạp chí: International Conference on Green Technology and Sustainable Development
(2019) Trang: 1036-1046
Tạp chí: International Conference on Industrial Engineering and Operations Management
(2016) Trang: 289-294
Tạp chí: 13th Global Conference on Sustainable Manufacturing – Decoupling Growth from Resource Use
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...