Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
277 (2022) Trang: 77-84
Tạp chí: KHKT Chăn Nuôi
Liên kết:

Nghiên cứu này đánh giá hoạt tính kháng khuẩn của cao chiết rễ bạch hoa xà Plumbago zeylanica đối với E. coli gây bệnh trên gia cầm (Avian pathogenic E. coli - APEC). Các bệnh phẩm thu được từ các vịt nghi bệnh colibacillosis được tiến hành phân lập và định danh vi khuẩn E. coli bằng phương pháp PCR, nhằm xác định mức độ đề kháng kháng sinh, sự hiện diện của gen độc lực và đánh giá hoạt tính kháng khuẩn của cao rễ bạch hoa xà trên các chủng APEC phân lập được. Kết quả phân lập và định danh bằng gen uidA được 16 chủng vi khuẩn E. coli trên các mẫu bệnh phẩm khác nhau của vịt bệnh, trong đó có 4 chủng APEC mang từ 4 gen độc lực trở lên hlyF, iroN, iss, iutAompT. Kết quả kiểm tra kháng sinh đồ trên 16 chủng cho thấy đề kháng cao với ampicillin (93,75%), colistin (93,75%) và trimethoprim/sulfamethoxazone (87,5%), nhưng vẫn còn nhạy cảm là fosfomycin (100%) và doxycyline (75%). Kết quả thử nghiệm hoạt tính kháng khuẩn của cao rễ bạch hoa xà (5mg) cho hoạt tính kháng lại APEC với đường kính vòng vô khuẩn trên 20mm. Qua đó cho thấy cao rễ bạch hoa xà có hiệu quả trên tất cả các chủng APEC. Nghiên cứu này cho thấy tiềm năng của cao rễ bạch hoa xà kháng APEC trên gia cầm.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...